Protokoll utskottssammanträde 2015/16:23

Kulturutskottets protokoll 2015/16:23

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23

DATUM

Tisdagen den 5 april 2016

TID

Kl. 11.00–11.10

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/16:22 av den 22 mars 2016.

§ 2

Kultur för alla (KrU10)

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur för alla (jfr prot. 2015/16:21.5 och 2015/16:22.5).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2015/16:KrU10 justerades.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde följande sju inkomna skrivelser:

Dnr 1721-2015/16

Dnr 1800-2015/16

Dnr 1804-2015/16

Dnr 1821-2015/16

Dnr 1822-2015/16

Dnr 1844-2015/16 och

Dnr 1867-2015/16.

§ 4

Information om Östersundsresan

Kanslichefen informerade om utskottets resa till Östersund.

§ 5

Inställt sammanträde

Utskottet beslutade att ställa in sammanträdet den 28 april 2016.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen
den 14 april 2016 kl. 09.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:23

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

D

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Wallin, Eva (KD)

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande