Protokoll utskottssammanträde 2015/16:22

Kulturutskottets protokoll 2015/16:22

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22

DATUM

Tisdagen den 22 mars 2016

TID

Kl. 11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/16:21 av den 15 mars 2016.

§ 2

Information från it-avdelningen om digital mötestjänst

Supporttekniker Ann-Charlotte Eklund, från enheten it-verksamhetsstöd, informerade om den digitala mötestjänsten.

§ 3

Konstarter och kulturskapares villkor (KrU7)

Fortsattes behandlingen av motioner om konstarter och kulturskapares villkor (jfr prot. 2015/16:17:3, 2015/16:20.4 och 2015/16:21.4).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2015/16:KrU7 justerades.

SD-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. V-ledamoten anmälde särskilt yttrande.

§ 4

Folkbildning och spel (KrU8)

Fortsattes behandlingen av motioner om folkbildning och spel
(jfr prot. 2015/16:19:3 och 2015/16:20.5).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2015/16:KrU8 justerades.

M-, SD-, C- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Kultur för alla (KrU10)

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur för alla (jfr prot. 2015/16:21.5)

Ärendet bordlades

§ 6

Övriga frågor

Eva Lohman (M) och Angelika Bengtsson (SD) informerade från konferensen The International Parliamenteary Conferece on Combating Antisemitism den 13–15 mars 2016 i Berlin, som de
deltog i.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 5 april 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:22

– – – §§

1

2–5

6–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

D

Quicklund, Saila (M)

N

N

N

Wiechel, Björn (S)

D

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

Hökmark, Isabella (M)

D

D

D

Wallentheim, Anna (S)

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

D

Eliasson, Bengt (L)

D

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

D

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

D

D

D

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

N

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

D

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Wallin, Eva (KD)

D

D

D

Sköld, Linus (S)

D

D

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande