Protokoll utskottssammanträde 2015/16:21

Kulturutskottets protokoll 2015/16:21

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21

DATUM

Tisdagen den 15 mars 2016

TID

Kl. 11.00–11.30

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Information om filmproposition 2015/16:132

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke med medarbetare informerade utskottet om regeringens proposition 2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske handläggaren Markus Lagerquist (M) och den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 2

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/16:20 av den 8 mars 2016.

§ 3

Kulturarvsfrågor (KrU9)

Fortsattes behandlingen av motioner om kulturarvsfrågor (jfr prot. 2015/16:17.4 och 2015/16:19.4).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2015/16:KrU9 justerades.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 4

Konstarter och kulturskapares villkor (KrU7)

Fortsattes behandlingen av motioner om konstarter och kulturskapares villkor (jfr prot. 2015/16:17.3 och 2015/16:20.4).

Ärendet bordlades.

§ 5

Kultur för alla (KrU10)

Utskottet behandlade motioner om kultur för alla.

Ärendet bordlades.


§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 22 mars 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:21

– – – §§

1–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S)

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Nordell, Lars-Axel (KD)

N

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Wallin, Eva (KD)

D

Sköld, Linus (S)

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande