Protokoll utskottssammanträde 2015/16:20

Kulturutskottets protokoll 2015/16:20

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20

DATUM

Tisdagen den 8 mars 2016

TID

Kl. 11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2015/16:19 av den 1 mars 2016.

§ 2

Civila samhället (KrU6)

Fortsattes behandlingen av motioner om civila samhället (jfr prot. 2015/16:16.3 och 2015/16:17.5).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2015/16:KrU6 justerades.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Information om EU-frågor

Utbildningsrådet Åsa Petri, svenska representationen i Bryssel och departementssekreteraren Johan Lycke, Utbildningsdepartementet, informerade om aktuella EU-frågor (ungdomsfrågor).

Den politiske sekreteraren Thomas Böhlmark (M) närvarade under denna punkt.

§ 4

Konstarter och kulturskapares villkor (KrU7)

Fortsattes behandlingen av motioner om konstarter och kulturskapares villkor (jfr prot. 2015/16:17.3).

Ärendet bordlades.

§ 5

Folkbildning och spel (KrU8)

Fortsattes behandlingen av motioner om folkbildning och spel (jfr prot. 2015/16:19.3).

Ärendet bordlades.

§ 6

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1543-2015/16).

§ 7

Fråga om deltagande i IPU:s vårsamling

Frågan om någon av kulturutskottets ledamöter har möjlighet att delta i IPU:s vårsamling i mars 2016 togs upp. Besked lämnas till kanslichef Ann Aurén senast kl. 14.00 i dag.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 15 mars 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:20

– – – §§

1–3

4–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

Gille, Agneta (S)

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wiechel, Björn (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

Eliasson, Bengt (L)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

Utbult, Roland (KD)

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

D

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

D

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Wallin, Eva (KD)

Sköld, Linus (S)

D

D

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande