Protokoll utskottssammanträde 2015/16:19

Kulturutskottets protokoll 2015/16:19

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19

DATUM

Tisdagen den 1 mars 2016

TID

Kl. 11.00–12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokollen 2015/16:17 av den 23 februari 2016 och 2015/16:18 av den 25 februari 2016.

§ 2

Information från Utredningen för ett stärkt civilsamhälle

Utredaren Dan Ericsson och sekreteraren Karolina Larfors informerade om utredningens förslag Palett för ett stärkt civilsamhälle (SOU 2016:13) samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Thomas Böhlmark (M) närvarade under denna punkt.

§ 3

Folkbildning och spel (KrU8)

Utskottet behandlade motioner om folkbildning och spel.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kulturarvsfrågor (KrU9)

Fortsattes behandlingen av motioner om kulturarvsfrågor (jfr prot. 2015/16:17.4).

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1543-2015/16).

§ 6

Arbetsplan

Kanslichefen informerade om att det inom kort delas ut en ny arbetsplan för vårens arbete i utskottet.


§ 7

Nästa sammanträde

Utskottets beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 8 mars 2016 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2015/16:19

– – – §§

1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

N

Wiechel, Björn (S)

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S)

D

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S)

D

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Juholt, Håkan (S)

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Eriksson, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Lillemets, Annika (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Gunther, Penilla (KD)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Sköld, Linus (S)

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande