Protokoll utskottssammanträde 2014/15:38

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:38

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:38

DATUM

2015-04-28

TID

11.04–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:37.

§ 2

Kommittéberättelse 2015 (KU19)

Utskottet fortsatte behandlingen av skr. 2014/15:103 och motioner.

Utskottet justerade betänkandet 2014/15:KU19.

§ 3

Ordförandeskifte

Ålderspresidenten Tuve Skånberg ledde sammanträdet vid behandlingen av ärende KU12, punkt 5 på föredragningslistan.

§ 4

Statens stöd till dagspressen (KU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2014/15:88 och motioner.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2015-05-07

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2015-04-16)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:38

§ 1-3

§ 4

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

O

Björn von Sydow (S) v. ordf.

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Mathias Sundin (FP)

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Emilia Töyrä (S)

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Per Bill (M)

O

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Petter Löberg (S)

X

X

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (FP)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Lawen Redar (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Mathias Tegnér (S)

Birgitta Ohlsson (FP)

Tina Acketoft (FP)

Suzanne Svensson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande