Protokoll utskottssammanträde 2014/15:36

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36

DATUM

2015-04-21

TID

09.30-10.35

10.40-10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven D.L. till ledamoten Hans Ekström (S) fick närvara vid dagens sammanträde.

§ 2

Statens stöd till dagspressen (KU12)

Representanter för Sveriges Fådagarstidningar och Pres(s)gruppen samt Presstödsnämnden lämnade information och svarade på ledamöternas frågor.

Utskottet behandlade prop. 2014/15:88 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2015:5

Kanslichefen anmälde att Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2015:5 har inkommit till riksdagen och överlämnats till regeringen.

§ 4

Hänvisning av yrkanden

Kanslichefen anmälde att proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 3–5 har hänvisats till konstitutionsutskottet.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Inkommen promemoria

Kanslichefen anmälde inkommen promemoria från Martin Klepke, politisk redaktör och stf. ansvarig utgivare för tidningen Arbetet.

§ 7

Kommittéberättelse 2015 (KU19)

Utskottet behandlade skr. 2014/15:103 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Förlängd sammanträdestid

Utskottet beslutade enhälligt att sammanträdet torsdagen den 23 april får pågå under arbetsplenum om det finns behov av att förlänga sammanträdestiden.

§ 9

Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar (KU7)

Utskottet behandlade framst. 2014/15:RS1.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2015-04-23

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2015-04-16)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:36

§ 1-2

§ 3-9

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

O

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

Mathias Sundin (FP)

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

X

X

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Per-Arne Håkansson (S)

Per Bill (M)

X

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (FP)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Lawen Redar (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Mathias Tegnér (S)

Birgitta Ohlsson (FP)

Tina Acketoft (FP)

Suzanne Svensson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande