Protokoll utskottssammanträde 2014/15:33

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33

DATUM

2015-04-07

TID

11.00–11.01

12.15–12.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att praoeleven T.N. till ledamoten Annicka Engblom (M) fick närvara vid dagens sammanträde, utom vid punkterna 8 och 9 på särskilda kallelsen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:32

§ 3

Promemoria från Valprövningsnämnden

Föredraganden anmälde inkommen promemoria Erfarenheter av prövning av överklaganden i 2014 års allmänna val från Valprövningsnämnden.

§ 4

Ärendeplanering

Föredraganden informerade att ett nytt datum för debatt om betänkande 2014/15:KU14 planeras till den 20 maj 2015.

§ 5

EU-bevakning

Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes.

§ 6

Kommunala och regionala frågor (KU18)

Föredraganden informerade att ett nytt datum för debatt om betänkande 2014/15:KU18 planeras till den 22 april 2015.

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

Vid protokollet

Justerat 2015-04-14

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2015-03-06)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:33

§ 1

§ 2

§ 3-6

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Mathias Sundin (FP)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

X

X

X

Emilia Töyrä (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Per Bill (M)

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Vakant (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (FP)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Lawen Redar (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Mathias Tegnér (S)

Birgitta Ohlsson (FP)

Tina Acketoft (FP)

Suzanne Svensson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande