Protokoll utskottssammanträde 2014/15:26

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:26

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:26

DATUM

2015-04-16

TID

10.00-10.07

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Arbetsmiljö (AU8)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

Lagen om behandling av personuppgifter vid
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

utvärdering (AU10)

Utskottet behandlade prop. 2014/15:87 Fortsatt giltighet av lagen om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser
till regeringen

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över
skr. 2014/15:75.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i detta ärende.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:25.

§ 5

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 april 2015 kl. 10.00.

Justeras den 23 april 2015

Raimo Pärssinen

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:26

§ 1-5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

O

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

Fredrik Malm (FP)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Jenny Petersson (M)

O

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen (MP)

Fredrik Christensson (C)

X

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (FP)

Mats Persson (FP)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande