Protokoll utskottssammanträde 2014/15:25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25

DATUM

2015-04-09

TID

10.00-10.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Arbetslöshetsförsäkringen (AU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av skr. 2013/14:252 Riksrevisionens rapport om effekter av förändrade regler för deltidsarbetslösa och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:AU7.

M-, SD-, C- och V-ledamöterna anmälde reservationer.
SD-, FP- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 2

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över
skr. 2014/15:65 och motion.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande i detta ärende.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:24.

§ 4

Nästa sammanträde


Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 april 2015 kl. 10.00.

Justeras den 16 april 2015

Raimo Pärssinen

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2014/15:25

§ 1-4

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

Paula Bieler (SD)

O

Fredrik Malm (FP)

X

Ali Esbati (V)

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Jenny Petersson (M)

O

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (FP)

Christina Höj Larsen (V)

X

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen (MP)

Fredrik Christensson (C)

X

Rossana Dinamarca (V)

Andreas Carlson (KD)

Robert Hannah (FP)

Mats Persson (FP)

Fredrik Schulte (M)

X

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande