Protokoll utskottssammanträde 2014/15:24

Socialutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24

DATUM

2015-04-09

TID

09.30–10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

–

§ 1

Information av Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

Ordförande Kjell Asplund informerade om rapporten Med- och egenfinansiering i vården – etiska aspekter, Smer 2014:1.

§ 2

Utvärdering och forskning

Forskningssekreterare Helene Limén från Utvärderings- och forskningssekretariatet presenterade förslag till forskningsöversikt.

Utskottet beslutade om uppdrag till Utvärderings- och forsknings-sekretariatet att ta fram en forskningsöversikt över cancervården.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2014/15:23.

§ 4

Socialtjänst- och barnfrågor (SoU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om socialtjänst- och barnfrågor.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SoU10.

M-, SD-, C-, V-, FP- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Folkhälsofrågor (SoU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om folkhälsofrågor.

Utskottet justerade betänkande 2014/15:SoU12.

M-, SD-, C-, V- och FP-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 6

Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2014/15:65 och följdmotion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Arbetsplan

Kanslichefen informerade kort om arbetsplanen.

§ 8

Kanslimedelanden

Kanslichefen meddelade att 16 veteraner har anmält intresse att besöka socialutskottet på Veterandagen. Riksdagens veteranförening har sitt årsmöte onsdagen den 6 maj och tiden för veteranernas utskottsbesök är mellan kl. 14.30–15.15. Kaffe kommer att serveras i utskottets sessionssal. Ledamöter från utskottet som önskar delta kan anmäla sitt intresse till kansliet.

§ 9

Övriga frågor

M-, C-, FP- och KD-ledamöterna föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 2. Förslaget delades ut.

Utskottet beslutade att bjuda in ansvarig statssekreterare från Socialdepartementet för att informera utskottet i frågan.

Ärendet bordlades.

§ 10

Tid för nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 april 2015 kl. 09.30.

Vid protokollet

Justeras den 16 april 2015

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 Prot.2014/15:

24

§1-10

§

§

§

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Veronica Palm (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

X

Lennart Axelsson (S)

X

Margareta B Kjellin (M)

Catharina Bråkenhielm (S)

Per Ramhorn (SD)

X

Finn Bengtsson (M)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

X

Jan Lindholm (MP)

X

Amir Adan (M)

X

Kristina Nilsson (S)

X

Hanna Wigh (SD)

X

Barbro Westerholm (FP)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson(S)

X

Sofia Fölster (M)

X

Håkan Bergman (S)

Sofia Arkelsten (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Margareta Larsson (SD)

Thomas Finnborg (M)

Arhe Hamednaca (S)

Annika Qarlsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

O

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

O

Bengt Eliasson (FP)

Maj Karlsson (V)

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Heidi Karlsson (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Annika Lillemets (MP)

Roland Utbult (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (FP)

Lars Tysklind (FP)

Anette Åkesson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande