Protokoll utskottssammanträde 2013/14:37

Näringsutskottets protokoll 2013/14:37

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:37

DATUM

2014–06–05

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:36.

§ 2

Information från Regelrådet

Ordförande Karin Lindell och kanslichef Christina Fors, Regelrådet lämnade information om verksamheten.

§ 3

Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (NU26)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:206 om herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 26 justerades.

§ 4

Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning till nya EU-regler (NU22)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:221 om konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 22 justerades.

§ 5

Partnerskapsöverenskommelsen (NU27)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:218 om

partnerskapsöverenskommelsen.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 27 justerades.

Reservation anmäldes

av SD-ledamoten.

Särskilt yttrande anmäldes

av S-, MP- och V-ledamöterna.

§ 6

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden till nästa riksmöte (NU30)

Utskottet behandlade fråga om uppskov av behandlingen av vissa ärenden till nästa riksmöte.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till betänkande nr 30 justerades.

§ 7

Inkomna EU-dokument

Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument.

§ 8

Mikroproduktion av förnybar el

Anmäldes tidigare utsänt svar från Finansdepartementet angående skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

Utskottet informerades om att kommissionen ännu inte lämnat besked om förslaget kan anses vara förenligt med den inre marknaden.

§ 9

Bemyndigande att justera protokollet

Ordföranden bemyndigades att justera dagens protokoll.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 25 juni 2014

Mats OdellNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:37

§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Mats Odell (KD), ordf.

X

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

X

Lars Hjälmered (M)

Jennie Nilsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

Olof Lavesson (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Ann-Kristine Johansson (S)

X

Eva Flyborg (FP)

Börje Vestlund (S)

X

Helena Lindahl (C)

X

Ingemar Nilsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anna Hagwall (SD)

X

Kent Persson (V)

X

SUPPLEANTER

Boriana Åberg (M)

Ingela Nylund Watz (S)

X

Johan Johansson (M)

X

Berit Högman (S)

X

Johan Forssell (M)

X

Marie Nordén (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sven-Erik Bucht (S)

Anna Steele (FP)

X

Mattias Jonsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Lise Nordin (MP)

Maria Plass (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Lars Tysklind (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

X

Sten Bergheden (M)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Daniel Bäckström (C)

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande