Protokoll utskottssammanträde 2013/14:33

Utrikesutskottets protokoll 2013/14:33

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:33

DATUM

2014-05-27

TID

09:00-09:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Norden (UU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:90, redogörelse 2013/14:NR1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU3.

S- och SD-ledamöterna anmälde reservationer.

SD-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 2

Strategisk exportkontroll (UU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:114 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU11.

MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

S-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Biståndspolitisk plattform (UU20)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:131 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU20.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Europarådet (UU18)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:184, redogörelse 2012/13:ER1, 2013/14:ER1 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU18.

SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.


§ 5

Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten (UU25)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:129 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UU25.

SD-ledamoten anmälde reservation.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:32.

§ 7

Kanslimeddelanden

Informerades om att:

– talarlistor för betänkande 2013/14:UU3, 2013/14:UU11, 2013/14:UU18, 2013/14:UU20 samt 2013/14:UU25 har cirkulerats på bordet

– Rumäniens talman besöker utskottet tisdagen den 17 juni 2014 kl. 11.00–11.45. Anmälningsblankett delas på bordet.

– Israeliska parlamentets talman besöker utskottet torsdagen den 12 juni 2014 kl. 14.00–14.45. Anmälningsblankett delas på bordet.

– avslutningsmiddag för utskottet äger rum tisdagen den 17 juni 2014 kl. 18.00

§ 8

Aktuella EU-frågor

Det föredrogs och beslutades om vidare åtgärd avseende EU-relaterade dokument enligt följande:

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

Gemensamt meddelande till europaparlamentet och rådet Faktorer för en EU-strategi i Afghanistan 2014-2016

Läggs till handlingarna.

COM (2014) 263 final

Läggs till handlingarna.

COM (2014) 244 final

Läggs till handlingarna.

§ 9

Övriga frågor

Ledamot Christer Winbäck (FP) informerade om kommande seminarium den 4 juni 2014 gällande fredsprocessen i Colombia.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum onsdagen den 18 juni 2014 kl. 08:00.

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 18 juni 2014

Sofia ArkelstenUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:33

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5-10

N

N

N

N

LEDAMÖTER

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

X

X

Urban Ahlin (S)

X

X

X

X

X

Walburga Habsburg Douglas (M)

X

X

X

O

X

Carina Hägg (S)

X

X

X

X

X

Christian Holm (M)

X

X

X

X

X

Tommy Waidelich (S)

Mats Johansson (M)

O

O

X

X

X

Carin Runeson (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Malm (FP)

X

X

X

X

X

Olle Thorell (S)

X

X

X

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

X

X

X

Kenneth G Forslund (S)

X

X

X

X

X

Christer Winbäck (FP)

X

X

X

X

X

Bodil Ceballos (MP)

Désirée Pethrus (KD)

X

X

X

X

X

Julia Kronlid (SD)

X

X

X

X

X

Hans Linde (V)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Ulrik Nilsson (M)

O

X

O

O

O

Désirée Liljevall (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

X

O

O

O

O

Kerstin Engle (S)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

O

O

O

X

O

Peter Jeppsson (S)

Amir Adan (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Ismail Kamil (FP)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Staffan Danielsson (C)

Valter Mutt (MP)

X

X

X

X

X

Gustav Blix (M)

Peter Rådberg (MP)

Robert Halef (KD)

Johnny Skalin (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Krister Örnfjäder (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Eva Flyborg (FP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Kent Ekeroth (SD)

Lars Ohly (V)

Mehmet Kaplan (MP)

Cristina Husmark Pehrsson (M)

Björn Söder (SD)

Mikael Oscarsson (KD)

Annelie Enochson (KD)

Abir Al-Sahlani (C)

Adnan Dibrani (S)

Hans Wallmark (M)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Karin Åström (S)

N = Närvarande

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande