Protokoll utskottssammanträde 2013/14:31

Utbildningsutskottets protokoll 2013/14:31

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:31

DATUM

2014-05-27

TID

9.00–9.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

1 §

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:30.

2 §

Inkomna EU-dokument

Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2.

3 §

Tid för undervisning (UbU19)


Utskottet fortsatte behandling av proposition 2013/14:160 och motioner.


Utskottet justerade betänkande 2013/14:UbU19.

4 §

Vissa skollagsfrågor (UbU21)


Utskottet fortsatte behandling av proposition 2013/14:148 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:UbU21.

5 §

2014 års ekonomiska vårproposition (UbU6y)


Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2013/14:100 och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:UbU6y.

6 §

Statens tillsyn över skolan (UbU25)


Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:200 och motion.


Ärendet bordlades.

7 §

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 5 juni 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Annelie Jonsson

Justeras torsdagen den 5 juni 2014

Tomas Tobé


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:31

§ 1

§ 2-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tomas Tobé (M), ordförande

X

X

Ibrahim Baylan (S), v. ordförande

X

X

Betty Malmberg (M)

X

X

Louise Malmström (S)

X

X

Jan Ericson (M)

X

X

Thomas Strand (S)

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

Tina Acketoft (FP)

X

X

Håkan Bergman (S)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

Roger Haddad (FP)

X

X

Jabar Amin (MP)

X

X

Yvonne Andersson (KD)

Carina Herrstedt (SD)

X

X

Rossana Dinamarca (V)

SUPPLEANTER

Michael Svensson (M)

X

O

Adnan Dibrani (S)

Björn Samuelson (M)

Cecilia Dalman Eek (S)

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

Isak From (S)

Hanif Bali (M)

Phia Andersson (S)

Stefan Käll (FP)

Åsa Lindestam (S)

Emil Källström (C)

Esabelle Dingizian (MP)

Fredrik Malm (FP)

Peter Rådberg (MP)

Annika Eclund (KD)

X

X

Johnny Skalin (SD)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Pia Nilsson (S)

Eva Sonidsson (S)

Karin Granbom Ellison (FP)

Christer Nylander (FP)

Per Lodenius (C)

Patrick Reslow (M)

Pia Hallström (M)

Björn Söder (SD)

Richard Jomshof (SD)

Tuve Skånberg (KD)

Agneta Luttropp (MP)

O

O

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.