Protokoll utskottssammanträde 2013/14:29

Civilutskottets protokoll 2013/14:29

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:29

DATUM

2014-05-27

TID

9.00-9.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:28.

§ 2

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov (CU32)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:127 och

motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU32.

S-, MP-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer. S- ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Ny lag om näringsförbud (CU35)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:215 och

motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU35.

SD- ledamoten anmälde en reservation.

§ 4

EU:s agenda för rättsliga frågor 2020 (CU5y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till justitieutskottet över kommissionens meddelande EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 – Att stärka förtroendet, rörligheten och tillväxten inom EU KOM(2014) 144.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:CU5y.


§ 5

EU-förslag om privata enmansbolag med begränsat ansvar

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2014) 212.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet reserverade sig och ville som sin uppfattning till protokollet få antecknat följande: Liksom regeringen är vi positiva till åtgärder som kan underlätta för personer att etablera sig och driva bolag på den inre marknaden. Kommissionens direktivförslag kommer dock i första hand att beröra företag som inte bedriver någon gränsöverskridande verksamhet. Detta är en fråga för medlemsländerna. Enligt vår mening finns det också ett antal oklarheter i förslaget. Mot denna bakgrund anser vi att kommissionens förslag till direktiv om privata enmansbolag strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

EU-förslag om ändring i direktiv om aktieägares rättigheter

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2014) 213.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamoten reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

En enklare planprocess (CU31)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:126 och

motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (CU34)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:225 och

motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 10

Övrigt

Anmäldes att betänkandet 2013/14:CU31 En enklare planprocess kommer att bli föremål för behandling i kammaren måndagen den

23 juni 2014.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 10 juni 2014 kl. 8.00.


Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 10 juni 2014

Veronica Palm
CIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2013/14:29

§ 1-2

§ 3-7

§ 8-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

X

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

X

X

Oskar Öholm (M)

X

X

O

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

Marta Obminska (M)

X

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

Ola Johansson (C)

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

X

Roland Utbult (KD)

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Marianne Berg (V)

O

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

O

O

O

Lars Eriksson (S)

X

X

X

Bino Drummond (M)

O

O

X

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C)

X

X

X

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

X

X

X

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

X

O

Jan Ertsborn (FP)

O

O

O

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.