Protokoll utskottssammanträde 2013/14:27

Kulturutskottets protokoll 2013/14:27

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:27

DATUM

Tisdagen den 3 juni 2014

TID

Kl. 10.30–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2013/14:26 av den 27 maj 2014.

§ 2

Lättare att läsa – KrU11

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:134 Lättare att läsa och motioner (jfr prot. 2013/14:25.4 och prot. 2013/14:26.2).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2013/14:KrU11 Lättare att läsa justerades.

S-, M-, MP-, FP-, C-, V-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Fokus på unga – KrU9

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:191 Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande samt motioner (jfr prot. 2013/14:24.3 och prot. 2013/14:25.6)

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2013/14:KrU9 Fokus på unga justerades.

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer

§ 4

Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor – KrU10

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2013/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen och motioner (jfr prot. 2013/14:24.4).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2013/14:KrU10 Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor justerades.

S-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

S-, MP, SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 12 juni 2014 kl. 8.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Gunilla Carlsson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2013/14:27

– – – §§

1–2

3–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S), ordf.

D

D

Nilsson, Ulf (FP), vice ordf.

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

N

N

Brodén, Anne Marie (M)

D

D

Johnsson, Peter (S)

Montan, Göran (M)

Engle, Kerstin (S)

Hoffstedt, Gustaf (M)

D

D

Svedberg, Per (S)

D

D

Zedell, Christina (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

From, Isak (S)

D

D

Adan, Amir (M)

N

N

Ehn, Tina (MP)

D

D

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

Larsson, Margareta (SD)

D

D

Ohly, Lars (V)

N

D

SUPPLEANTER

Juntti, Ellen (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

Jutterström, Peter (M)

D

D

Juholt, Håkan (S)

D

D

Leivik, Björn (M)

D

D

Pettersson, Leif (S)

Bouveng, Helena (M)

Karlsson, Sara (S)

Steele, Anna (FP)

Malmström, Louise (S)

Qarlsson, Annika (C)

Börjesson, Agneta (MP)

Svensson, Michael (M)

Kaplan, Mehmet (MP)

Utbult, Roland (KD)

Karlsson, Mattias (SD)

Björlund, Torbjörn (V)

Högman, Berit (S)

Backman, Hans (FP)

Holma, Siv (V)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

Lavesson, Olof (M)

Skalin, Johnny (SD)

Söder, Björn (SD)

Carlson, Andreas (KD)

Nordin, Rickard (C)

Berg, Bengt (V)

D

N

Liljevall, Désirée (S)

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande