Protokoll utskottssammanträde 2013/14:26

Kulturutskottets protokoll 2013/14:26

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26

DATUM

Tisdagen den 27 maj 2014

TID

Kl. 9.30–9.40

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2013/14:25 av den 8 maj 2014.

§ 2

Lättare att läsa (KrU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:134 Lättare att läsa och motioner (jfr prot. 2013/14:25.4).

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 3

Folkbildningsfrågor (KrU8)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning och motioner som väckts med anledning av propositionen samt motioner från allmänna motionstiden 2013.

Ärendet bordlades för fortsatt behandling.

§ 4

Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (prop. 2013/14:206)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till näringsutskottet över proposition 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar.

Utskottet beslutade följande yttrande.

Utskottet konstaterar med tillfredställelse att regeringen i propositionen lägger fram förslag som kommer att underlätta för kulturarvsinstitutioner som arkiv, bibliotek och museer samt radio- och tv-företag med ett public service-uppdrag att digitalisera verk som anses herrelösa och tillhandahålla dem på begäran, t.ex. via internet.

Detta är ett viktigt steg i arbetet med att öka tillgängligheten till vårt gemensamma kulturarv och därmed också möjligheten att främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas. Utskottet vill framhålla att kulturmiljön är en gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. Det speglar samhällets och den historiska utvecklingens komplexitet. Genom att tillhandahålla kunskapen om kulturarvet genom nya medier ökar förutsättningarna för att fler ska ta del av kulturarvet och att det därmed också kan bidra till samhällsutvecklingen.

Propositionens förslag är helt i linje med de nationella kulturpolitiska målen som riksdagen godkände hösten 2009 och de nationella målen för kulturmiljöarbetet som riksdagen godkände våren 2013. Utskottet tillstyrker därmed proposition 2013/14:206.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde inkommen skrivelse från Hammar Klubben (dnr 2078-2013/14).

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 3 juni 2014 kl. 10.30.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Gunilla Carlsson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga
till protokoll
2013/14:26

– – – §§

1–2

3–6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S), ordf.

D

D

Nilsson, Ulf (FP), vice ordf.

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

N

N

Brodén, Anne Marie (M)

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Montan, Göran (M)

D

D

Engle, Kerstin (S)

D

D

Hoffstedt, Gustaf (M)

D

D

Svedberg, Per (S)

D

D

Zedell, Christina (S)

D

D

Lodenius, Per (C)

D

D

From, Isak (S)

D

D

Adan, Amir (M)

D

D

Ehn, Tina (MP)

Nordell, Lars-Axel (KD)

D

D

Larsson, Margareta (SD)

D

D

Ohly, Lars (V)

N

D

SUPPLEANTER

Juntti, Ellen (M)

N

N

Gille, Agneta (S)

N

N

Jutterström, Peter (M)

D

D

Juholt, Håkan (S)

Leivik, Björn (M)

N

N

Pettersson, Leif (S)

Bouveng, Helena (M)

Karlsson, Sara (S)

Steele, Anna (FP)

Malmström, Louise (S)

Qarlsson, Annika (C)

Börjesson, Agneta (MP)

D

D

Svensson, Michael (M)

Kaplan, Mehmet (MP)

Utbult, Roland (KD)

Karlsson, Mattias (SD)

Björlund, Torbjörn (V)

Högman, Berit (S)

Backman, Hans (FP)

Holma, Siv (V)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

Lavesson, Olof (M)

Skalin, Johnny (SD)

Söder, Björn (SD)

Carlson, Andreas (KD)

Nordin, Rickard (C)

Berg, Bengt (V)

D

N

Liljevall, Désirée (S)

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.