Protokoll utskottssammanträde 2013/14:26

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26

DATUM

2014-04-03

TID

09.00–09.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:24 och 2013/14:25.

§ 2

Kanslimeddelanden

Tillförordnade kanslichefen meddelade att Mats Lundström har börjat arbeta som föredragande på kansliet fr.o.m. den 1 april.

Tf. kanslichefen påminde om kommande informationstillfällen om situationen i Ukraina gemensamt med utrikesutskottet.

Tf. kanslichefen anmälde Riksrevisionens granskningsrapport Ekonomiska förutsättningar för en fortsatt omställning av försvaret (RiR 2014:7). Riksrevisionen inbjuds av utskottet till ett kommande sammanträde för att föredra rapporten.

Tf. kanslichefen anmälde en inkommen promemoria från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) om Arktisstudierna.

Tf. kanslichefen påminde om besöket på Första ubåtsflottiljen/HMS Belos fredag den 4 april.

Tf. kanslichefen påminde om ett studiebesök den 7-8 maj på Muskö och att program kommer att skickas ut.

§ 3

EU-frågor

Tf. kanslichefen anmälde en promemoria om dokument antagna av Europaparlamentet 24-27 februari 2014.

§ 4

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

Enligt 4 kap. 8 § riksdagsordningen får ett utskott komma överens med ett eller flera utskott om att bereda ett ärende gemensamt
genom deputerade i ett sammansatt utskott.

Utrikesutskottet har vid sitt sammanträde den 20 mars 2014 föreslagit att bereda proposition 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali samt motioner gemensamt med försvarsutskottet i ett sammansatt utrikes- och försvarsutskott, UFöU.

Försvarsutskottet beslutade att bereda ärendet i sammansatt utskott.

§ 5

Val av deputerade i UFöU

Följande ledamöter förordnades i utskottet att vara deputerade resp. suppleanter i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU).

Deputerade

Peter Hultqvist (S)

Cecilia Widegren (M)

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

Annicka Engblom (M)

Peter Jeppsson (S)

Suppleanter

Anders Hansson (M)

Kent Härstedt (S)

Allan Widman (FP)

Clas-Göran Carlsson (S)

Staffan Danielsson (C)

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Rådberg (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Jansson (SD)

Torbjörn Björlund (V)


§ 6

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottet beslutade att avge yttrande i detta ärende.

§ 7

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2013 (FöU1y)
Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:115 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Rapporter

Peter Hultqvist (S) och Cecilia Widegren (M) återrapporterade från Försvarskonferens 2014 i Skövde som även Allan Widman (FP) och

Staffan Danielsson (C) deltog i.

Åsa Lindestam (S) återrapporterade från besök på Försvars-

högskolan.

Åsa Lindestam (S) och Staffan Danielsson (C) återrapporterade från

ett möte med f.d. ledamöter på riksdagens årliga återvändardag.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 10 april kl. 08.00.

Vid protokollet

Nina Dakwar

Justeras – 2014-04-10

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:26

§ 1-9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

X

Annicka Engblom (M)

X

Peter Jeppsson (S)

X

Anders Hansson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Allan Widman (FP)

Clas-Göran Carlsson (S)

X

Staffan Danielsson (C)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Forssell (M)

X

Peter Rådberg (MP)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Torbjörn Björlund (V)

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

Eva Sonidsson (S)

Abdirizak Waberi (M)

X

Pyry Niemi (S)

X

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande