Protokoll utskottssammanträde 2013/14:26

Civilutskottets protokoll 2013/14:26

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:26

DATUM

2014-04-29

TID

11.00-12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:25.

§ 2

Informationsinhämtning om prop. 2013/14:127 Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

I ärendet lämnades information av statsrådet Stefan Attefall m.fl.,

Socialdepartementet och företrädare för Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

§ 3

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav bygglov (CU32)

I ärendet anmäldes en inkommen skrivelse från Sveriges Stadsarkitektförening.

Ärendet bordlades.

§ 4

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter (CU29)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:142 och

motion.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU29.

V- ledamoten anmälde en reservation.

§ 5

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster (CU30)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:195.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU30.

§ 6

Fordonsrelaterade skulder (CU36)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:176 och

motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:CU36.

S-, SD- och V- ledamöterna anmälde reservationer.


§ 7

EU-förslag till förordning om personlig skyddsutrustning

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2014) 186.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

EU-förslag till förordning om linbaneanläggningar

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2014) 187.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

EU-förslag om privata enmansbolag med begränsat ansvar

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2014) 212.

Utskottet beslutade att inhämta information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

EU-förslag om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2014) 213.

Utskottet beslutade att inhämta information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor

Utskottet behandlade fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2013/14:208 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 12

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.


§ 13

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes enligt förteckningen.


§ 14

Inbjudan

Anmäldes en inkommen inbjudan från Riksintresseutredningen till en hearing om bostadsförsörjning och riksintressen fredagen den 23 maj 2014 kl. 10.00-15.00 i Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm.

§ 15

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen

den 8 maj 2014 kl. 9.30.

Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 8 maj 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2013/14:26

§ 1-5

§ 6-10

§ 11-15

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

X

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

X

X

Oskar Öholm (M)

X

X

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

Marta Obminska (M)

X

X

X

Hillevi Larsson (S)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Katarina Köhler (S)

X

X

X

Ola Johansson (C)

X

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

X

O

Jan Lindholm (MP)

X

X

X

Roland Utbult (KD)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

Marianne Berg (V)

O

X

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

O

O

X

Lars Eriksson (S)

X

X

X

Bino Drummond (M)

O

O

O

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Elin Lundgren (S)

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

X

O

O

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande