Protokoll utskottssammanträde 2013/14:25

Justitieutskottets protokoll 2013/14:25

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:25

DATUM

2014-04-10

TID

10.00-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:24.

§ 2

Straffansvaret vid egenmäktighet med barn (JuU24)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:120 Straffansvaret vid egenmäktighet med barn och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:JuU24.

§ 3

Berättelse om verksamheten inom EU 2013 (JuU6y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2013/14:115 Berättelse om verksamheten inom EU 2013.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:JuU6y.

§ 4

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen

Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

§ 5

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 2.

§ 6

Övriga frågor

Utskottet behandlade den fråga som väckts vid föregående sammanträde (prot. 2013/14:24) om att kalla Datainspektionen till utskottet.

Utskottet beslutade att inte kalla Datainspektionen till utskottet.

§ 7

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum tisdagen den 15 april 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 15 april 2014

Morgan JohanssonJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:25

§ 1-2

§

§

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Morgan Johansson (S), ordf.

X

Johan Linander (C), vice ordf.

X

Krister Hammarbergh (M)

-

Ewa Thalén Finné (M)

X

Kerstin Haglö (S)

X

Anti Avsan (M)

X

Christer Adelsbo (S)

X

Jan R Andersson (M)

X

Elin Lundgren (S)

X

Johan Pehrson (FP)

-

Anna Wallén (S)

X

Arhe Hamednaca (S)

X

Patrick Reslow (M)

-

Maria Ferm (MP)

-

Caroline Szyber (KD)

X

Richard Jomshof (SD)

X

Lena Olsson (V)

-

SUPPLEANTER

Ann-Britt Åsebol (M)

X

Mattias Jonsson (S)

O

Carl-Oskar Bohlin (M)

Anneli Karlsson (S)

Pia Hallström (M)

X

Christina Oskarsson (S)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Haddad (FP)

Agneta Gille (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Mehmet Kaplan (MP)

Tuve Skånberg (KD)

Johnny Skalin (SD)

Marianne Berg (V)

X

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

X

Karin Nilsson (C)

Anton Abele (M)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jens Holm (V)

Robert Halef (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2014-03-14