Protokoll utskottssammanträde 2013/14:24

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:24

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24

DATUM

2014-03-20

TID

09.30-11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Omställningen av Försvarsmakten

Riksrevisor Jan Landahl, avdelningschef Lena Björck, programansvarig Alexander von Gussich, projektledare Johan Ågren

och medarbetare Per Dackenberg från Riksrevisionen informerade utskottet om Riksrevisionens rapport Försvarsmaktens omställning (RiR 2014:4).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:23.

§ 3

Kanslimeddelanden

 • Tillförordnade kanslichefen informerade att tidsfristen för regeringens svarsskrivelse på Riksrevisionens rapport Försvarsmaktens omställning går ut fredagen den 19 september 2014.
 • Tf. kanslichefen anmälde att utrikesutskottet beslutat att ge försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i EU under 2013.
 • Tf. kanslichefen meddelade att proposition 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av kris-beredskapens utveckling har hänvisats till utskottet.
 • Tf. kanslichefen meddelade att proposition 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali har remitterats till utrikesutskottet, som beslutat om att inbjuda försvarsutskottet att bereda ärendet i ett sammansatt utskott.
 • Tf. kanslichefen anmälde att Frivilliga Försvars-organisationernas Samarbetskommitté (FOS) inbjuds till utskottets sammanträde den 6 maj för att informera om frivilligorganisationernas verksamhet och förutsättningar.
 • Tf. kanslichefen anmälde inbjudan från Kärnavfallsrådet till ett seminarium den 8 april kl. 13.00–16.30 om Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet – resultat från studier bland politiker och allmänhet.
 • Tf. kanslichefen anmälde att ytterligare information inkommit om Försvarsforum i Karlshamn den 10 april.
 • Tf. kanslichefen anmälde inbjudan från litauiska represen-tationen i Bryssel till en konferens den 27-28 mars i Vilnius under namnet ”Contribution of parliaments to NATO enlargement”. Inga utskottsmedel utgår för deltagande.
 • Tf. kanslichefen påminde om övningen Viking 14, som äger rum den 8 april.
 • Tf. kanslichefen informerade om kommande informations-tillfällen under våren som rör Ukraina, Afghanistan och Mali, som planeras gemensamt med utrikesutskottet.
 • Tf. kanslichefen meddelade att utskottssammanträdet tisdagen den 25 mars ställs in.

Utskottet beslutade att avge ett yttrande över skrivelse 2013/14:115.

§ 4

EU-frågor

 • Tf. kanslichefen anmälde en promemoria om dokument antagna av Europaparlamentet 3-6 februari 2014.
 • Tf. kanslichefen anmälde en inkommen handling från Försvarsdepartementet (dnr 1597-2013/14).

§ 5

Rapporter

 • Stefan Caplan (M) återrapporterade från ett besök i Boden.
 • Peter Jeppsson (S) återrapporterade från ett möte med Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd.
 • Hans Wallmark (M) informerade om ordförandeskapet i Nordiska rådets kommande möten med representanter från parlamenten i Baltiska församlingen och i Polen
 • Annicka Engblom (M) återrapporterade från ett besök på Tredje sjöstridsflottiljen.

§ 6

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till torsdagen den 27 mars kl. 09.30 och 14.00. Obs. tiderna!

Sammanträdet ajournerades kl. 10.15 och återupptogs kl. 10.45.

§ 7

Rysslands och omvärldens nästa steg i förhållande till Ukraina

Chef för UD-SP Peter Ericson, chef för UD-EC Stefan Gullgren, chef för UD-FMR Per Sjögren och politiskt sakkunnige Emelie af Jochnick från Utrikesdepartementet informerade försvarsutskottet (tillsammans med UU)

Ledamöternas frågor besvarades.

Vid protokollet

Justeras – 2014-04-03

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:24

§ 1

§ 2-6

§ 7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

X

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

X

Kent Härstedt (S)

X

X

X

Allan Widman (FP)

Clas-Göran Carlsson (S)

X

X

X

Staffan Danielsson (C)

X

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

X

Peter Rådberg (MP)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

X

Torbjörn Björlund (V)

X

X

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

X

X

Eva Sonidsson (S)

Abdirizak Waberi (M)

O

X

X

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

O

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

O

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande