Protokoll utskottssammanträde 2013/14:24

Civilutskottets protokoll 2013/14:24

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:24

DATUM

2014-04-10

TID

9.30-9.50, 9.55-10.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:24.

§ 2

Årsboken om EU (CU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2013/14:115 och motioner.

Utskottet beslutade att yttra sig.

Utskottet justerade yttrande 2013/14:CU3y.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

§ 3

Förenklingar i aktiebolagslagen (CU26)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:86.

Ärendet bordlades.

§ 4

Märkning av textilprodukter (CU28)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:171.

Ärendet bordlades.

§ 5

Mottagande av lagförslag

Utskottet beslutade samtycka till att från näringsutskottet ta emot de i propositionen 2013/14:174 framlagda förslagen till lag om ändring i jordabalken – lagförslag 4 och lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614) – lagförslag 6 för lagteknisk samordning i betänkande 2013/14:CU29 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 6

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter (CU29)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:142 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 7

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster (CU30)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:195.

Ärendet bordlades.


§ 8

Fordonsrelaterade skulder (CU36)

Utskottet behandlade proposition 2013/14:176 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

EU-förslag till förordning om personlig skyddsutrustning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2014) 186.

Ärendet bordlades.

§ 10

EU-förslag till förordning om linbaneanläggningar

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2014) 187.

Ärendet bordlades.

§ 11

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov (CU32)

Utskottet beslutade att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2013/14:127 och de med anledning av propositionen väckta motionerna i de delar de berör utskotts beredningsområde.

Utskottet uppdrog åt presidiet att till sammanträdet den 29 april 2014 bjuda in företrädare för olika myndigheter m.fl. för att få ytterligare information i ärendet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 15 april 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Hana Svecova

Justeras den 15 april 2014

Veronica PalmCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2013/14:24

§ 1-4

§ 5-6

§ 7-10

§ 11-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Veronica Palm (S), ordf.

X

X

X

X

Nina Lundström (FP), vice ordf.

X

X

X

X

Oskar Öholm (M)

X

X

X

X

Eva Bengtson Skogsberg (M)

O

X

Carina Ohlsson (S)

Marta Obminska (M)

X

X

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Katarina Köhler (S)

X

X

X

X

Ola Johansson (C) tjl. t.o.m. 140417

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

X

X

Jessika Vilhelmsson (M)

X

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

Roland Utbult (KD)

X

X

X

Markus Wiechel (SD)

X

X

X

X

Marianne Berg (V)

X

O

X

SUPPLEANTER

Thomas Finnborg (M)

X

X

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

X

X

Bino Drummond (M)

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

tjl. t.o.m. 140417

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Cecilia Brinck (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S)

Rickard Nordin (C)

Magnus Ehrencrona (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Yvonne Andersson (KD)

Björn Söder (SD)

Amineh Kakabaveh (V)

O

X

O

X

Jan Ertsborn (FP)

Vakant

Carina Herrstedt (SD)

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD)

Anders Åkesson (C)

Anna Steele (FP)

Helén Andersson (C)
ers. t.o.m. 140417

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande