Protokoll utskottssammanträde 2013/14:18

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:18

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:18

DATUM

2014-02-04

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Dammsäkerhet (FöU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2013/14:FöU8.

SD-ledamoten anmälde reservation.

§ 2

Information av Strålsäkerhetsmyndigheten

Generaldirektör Mats Persson, ställföreträdande generaldirektör Fredrik Hassel, avdelningschef Johan Anderberg och enhetschef Hélène Asp från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) samt handläggare Stefan Appelgren från Miljödepartementet informerade utskottet om konsekvenser av genomförandet av kärnavfallsdirektivet, pågående revidering av kärnsäkerhetsdirektivet samt andra aktuella frågor.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:17.

§ 4

Kanslimeddelanden

Tillförordnade kanslichefen anmälde inbjudan från Allmänna försvarsföreningen och Försvarsutbildarna Blekinge till Försvarsforum i Karlshamn den 10 april 2014.

Tf kanslichefen anmälde inbjudan från Försvarets materielverk att besöka Vidsel.

Tf kanslichefen anmälde inbjudan från Luftvärnsregementet i Halmstad.

Tf kanslichefen anmälde inbjudan till Skaraborg från Försvarsmaktsråd Skaraborg.

Tf kanslichefen informerade om Kärnavfallsrådets kommande rapport. Kärnavfallsrådet bjuds in till utskottets sammanträde för en presentation av rapporten under våren 2014.

Tf kanslichefen anmälde en kanslipromemoria om straffrättsligt ansvar för militär personal utomlands.

Tf kanslichefen meddelade att utskottssammanträdet torsdagen den 6 februari ställs in.

Tf kanslichefen meddelade att utskottsassistent Satu Saariniemi går vidare till socialförsäkringsutskottets kansli för tjänstgöring som utskottshandläggare.

Föredragande Maria Björkman anmälde inkommen kopia på regeringsbeslut avseende kompletterande uppdrag till Kustbevakningen inom ramen för myndighetens budgetunderlag.

§ 5

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Rapporter

  • Mikael Jansson (SD) återrapporterade från ett besök på Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen i Berga.
  • Peter Hultqvist (S) återrapporterade från ett besök på K3 i Karlsborg.
  • Johan Forsell (M) återrapporterade från ett besök på Kustbevakningens kuststation Helsingborg.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 18 februari kl. 11.00.

Vid protokollet

Nina Dakwar

Justeras – 2014-02-18

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:18

§ 1-7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

X

Annicka Engblom (M)

Peter Jeppsson (S)

X

Anders Hansson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Allan Widman (FP)

X

Clas-Göran Carlsson (S)

X

Staffan Danielsson (C)

X

Anna-Lena Sörenson (S)

X

Johan Forssell (M)

X

Peter Rådberg (MP)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Torbjörn Björlund (V)

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

Eva Sonidsson (S)

Abdirizak Waberi (M)

X

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande