Protokoll utskottssammanträde 2013/14:17

Försvarsutskottets protokoll 2013/14:17

RIKSDAGEN

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:17

DATUM

2014-01-28

TID

11.00– 11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser

Riksrevisor Jan Landahl, revisionsdirektörerna Eero Marttinen och Alexander von Gussich samt revisionsledare Martin Talvik från Riksrevisionen informerade utskottet om Riksrevisionens rapport Försvarets förmåga till uthålliga insatser (RiR 2013:22).

 

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:16.

§ 3

Kanslimeddelanden

Tillförordnade kanslichefen påminde om att debatterna för betänkandena 2013/14:FöU6 och 2013/14:FöU7 äger rum onsdagen den 29 januari 2014.

Tf kanslichefen anmälde en inkommen proposition 2013/14:69 och att motionstiden utgår onsdagen den 5 februari.

Tf kanslichefen upplyste om att sista anmälningsdag till Viking 14 är den 31 januari.

Tf kanslichefen anmälde att sammanträdet torsdagen den 30 januari ställts in.

§ 4

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Dammsäkerhet (FöU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Övriga frågor

Torbjörn Björlund efterfrågade information angående Afghanistan.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde planeras till tisdagen den 4 februari kl. 11.00.

Vid protokollet

Satu Saariniemi

Justeras – 2014-02-04

Peter Hultqvist (S)

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:17

§ 1

§ 2-7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Peter Hultqvist (S) ordf.

X

X

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

X

X

Hans Wallmark (M)

X

Åsa Lindestam (S)

X

X

Annicka Engblom (M)

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

Anders Hansson (M)

Kent Härstedt (S)

Allan Widman (FP)

Clas-Göran Carlsson (S)

X

X

Staffan Danielsson (C)

Anna-Lena Sörenson (S)

X

X

Johan Forssell (M)

X

X

Peter Rådberg (MP)

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Jansson (SD)

X

X

Torbjörn Björlund (V)

X

X

SUPPLEANTER

Stefan Caplan (M)

X

X

Eva Sonidsson (S)

X

X

Abdirizak Waberi (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar

Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP)

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande