Protokoll utskottssammanträde 2013/14:16

Trafikutskottets protokoll 2013/14:16

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:16

DATUM

2014-01-21

TID

Kl. 11.00 – 11.40, 11.45 – 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:15.

§ 2

Information från Näringsdepartementet

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd och statssekreterare Ingela Bendrot m.fl. från Näringsdepartementet informerade om de åtgärder som vidtagits med anledning av de motsättningar som uppstått mellan staten och de berörda kommunerna när det gäller de avgifter som ska tas ut på broarna över Motalaviken och Sundsvallsfjärden.

§ 3

Infrastrukturavgifter på väg (TU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2013/14:25 och motioner.

Utskottet justerade betänkandet.

SD-ledamoten anmälde en reservation. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Sjöfartsfrågor (TU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkandet.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 5

Direktiv om sjöfolk

Utskottet behandlade Faktapromemoria 2013/14:FPM37.

Dokumentet lades till handlingarna.

§ 6

Anmälan om granskningsrapport

Anmäldes Riksrevisionens granskning RiR 2013:18 Tågförseningar – orsaker, ansvar och åtgärder.

§ 7

Inkomna skrivelser

Anmäldes till utskottet inkomna skrivelser enligt bilaga 2.


§ 8

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet deltog i Transportforum i Linköping
den 8-9 januari 2014.

Anmäldes till protokollet att företrädare för utskottet träffade företrädare för Sjöfartsverket torsdagen den 16 januari 2014.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 28 januari 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Anne Mattila Wass

Justeras

2014-01-28

Anders YgemanTRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll 2013/14:16

§ 1-7

§ 8-9

LEDAMÖTER

Anders Ygeman (S), ordförande

X

X

Jan-Evert Rådhström (M), vice ordf.

X

X

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Monica Green (S)

Jessica Rosencrantz (M)

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

Sten Bergheden (M)

X

X

Suzanne Svensson (S)

X

X

Lars Tysklind (FP)

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

Lars Johansson (S)

X

X

Edward Riedl (M)

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

Annelie Enochson (KD)

X

X

Tony Wiklander (SD)

Siv Holma (V)

X

X

SUPPLEANTER

Lotta Finstorp (M)

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

Christer Akej (M)

O

O

Johan Andersson (S)

X

X

Betty Malmberg (M)

Krister Örnfjäder (S)

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Nina Larsson (FP)

Billy Gustafsson (S)

Göran Lindell (C)

O

O

Annika Lillemets (MP)

O

Gunnar Hedberg (M)

Lise Nordin (MP)

Robert Halef (KD)

Thoralf Alfsson (SD)

Bengt Berg (V)

Katarina Köhler (S)

Jasenko Omanovic (S)

Christer Winbäck (FP)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Johnny Skalin (SD)

X

X

Björn Söder (SD)

Lars Gustafsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Lars Ohly (V)

Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M)

extra suppleant

O

O

N = Närvarande
V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen
O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET

2014-01-21

Bilaga 2

till protokoll

2013/14:16

Inkommen skrivelse 2013/14

Utsända inför sammanträdet

Broar och broräcken i Norrbotten
Privat person, Luleå
RD 975-2013/14

Utökat krav på läkarintyg för förlängt körkortstillstånd
Privat person
RD 1022-2013/14

Fråga om lagändring för riktlinjer för hur gående och cyklister ska bete sig i trafiken
RD 1066-2013/14

Ja

Ja

Ja