Protokoll utskottssammanträde 2013/14:15

Näringsutskottets protokoll 2013/14:15

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:15

DATUM

2014–01–21

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2013/14:14.

§ 2

Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd för företagshemligheter (NU28)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag (KOM(2013) 813) till direktiv om skydd för företagshemligheter.

Utskottet fattade beslut i ärendet. Förslag till utlåtande nr 28 justerades.

Reservation anmäldes

av S-, MP- och V-ledamöterna.

§ 3

Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden (NU9)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:21 om Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export (NU13)

Utskottet behandlade skrivelse 2013/14:55 om Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Information från Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Ordförande Dag Klackenberg, vice ordförande Göran Norén och verkställande ledamot Ingvar Krook, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, lämnade information.

§ 6

Information om ärenden för behandling i utskottet våren 2014

Utskottet informerades om ärenden för behandling i utskottet våren 2014.

§ 7

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 30 januari 2014 kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 30 januari 2014

Mats OdellNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:15

§ 1-5

§ 6-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Mats Odell (KD), ordf.

X

X

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

Lars Hjälmered (M)

X

X

Jennie Nilsson (S)

Hans Rothenberg (M)

X

X

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

X

Olof Lavesson (M)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

O

Ann-Kristine Johansson (S)

Eva Flyborg (FP)

X

X

Börje Vestlund (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Hagwall (SD)

X

X

Kent Persson (V)

X

X

SUPPLEANTER

Boriana Åberg (M)

O

O

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Johan Johansson (M)

X

X

Berit Högman (S)

X

X

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sven-Erik Bucht (S)

Anna Steele (FP)

Mattias Jonsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Lise Nordin (MP)

X

X

Maria Plass (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Lars Tysklind (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

Sten Bergheden (M)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande