Protokoll utskottssammanträde 2013/14:14

Näringsutskottets protokoll 2013/14:14

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2013/14:14

DATUM

2014–01–16

TID

10.00–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Kristina Örtenhed från konstitutionsutskottet fick närvara vid sammanträdet under nästa punkt på föredragningslistan.

§ 2

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Magnus Graner och ämnesråd Jacob Aspegren, Justitiedepartementet, lämnade information om förslag till direktiv om företagshemligheter (KOM(2013) 813).

Vid besöket närvarade även ämnesråden Kristina Holmgren och Torbjörn Malm samt departementssekreterare Sophia Busk, Justitiedepartementet.

§ 3

EU-förslag till direktiv om företagshemligheter

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag KOM(2013) 813.

Ärendet bordlades.

§ 4

Besök från Serbiens parlament

Utskottet informerades om besök av delegation från Serbiens parlament.

Utskottet beslutade att ta emot delegationen kl. 10.20 onsdagen den 5 februari 2014.

§ 5

OECD:s interparlamentariska möte i Paris

Utskottet beslutade att till OECD:s interparlamentariska möte i Paris den 5-7 februari 2014 delta med ledamöterna Hans Rothenberg (M) och Ingemar Nilsson (S).

§ 6

Information om planerade besök

Utskottet informerades om planerade besök till Telia Sonera AB torsdagen den 23 januari 2014 samt till Energimyndigheten onsdagen den 19 februari 2014.

§ 7

Information om bemanning vid kansliet

Utskottet informerades om bemanning vid kansliet.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 21 januari 2014 kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 21 januari 2014

Mats OdellNÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2013/14:14

§ 1-2

§ 3-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Mats Odell (KD), ordf.

X

X

Jonas Eriksson (MP), vice ordf.

O

X

Lars Hjälmered (M)

X

X

Jennie Nilsson (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Carina Adolfsson Elgestam (S)

X

X

Olof Lavesson (M)

Krister Örnfjäder (S)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Ann-Kristine Johansson (S)

X

X

Eva Flyborg (FP)

Börje Vestlund (S)

O

O

Helena Lindahl (C)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

X

Anna Hagwall (SD)

X

X

Kent Persson (V)

X

X

SUPPLEANTER

Boriana Åberg (M)

X

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

X

Johan Johansson (M)

O

O

Berit Högman (S)

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sven-Erik Bucht (S)

Anna Steele (FP)

X

X

Mattias Jonsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Lise Nordin (MP)

Maria Plass (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Lars Tysklind (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

Sten Bergheden (M)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande