Protokoll utskottssammanträde 2005/06:7

Skatteutskottets protokoll 2005/06:7

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:7

 

DATUM

2005-11-22

TID

11.00 – 11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

Justerades protokoll 2005/06:6.

 

§ 2

Inkomna skrivelser, m.m.
Anmäldes inkomna skrivelser, se bilaga 2.

 

§ 3

Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m.
Föredrogs proposition 2005/06:19 Beskattning av statligt anställda under utlandsstationering m.m. jämte motion och utrikesutskottets yttrande 2005/06:UU2y.
Ärendet bordlades.

 

§ 4

Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet

Föredrogs proposition 2005/06:22 Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet.
Ärendet bordlades.

 

§ 5

Deklarationsombud m.m.
Föredrogs proposition 2005/06:31 Deklarationsombud m.m.
Utskottet justerade betänkande 2005/06:SkU11.

 

§ 6

Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag
Föredrogs proposition 2005/06:40 Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag jämte motion.

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar

Föredrogs motioner angående folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar.
Ärendet bordlades.

 

 

§ 8

 

Mervärdesskatt på idrottsföreningars förhyrning av lokaler

Utskottet diskuterade ett utskottsinitiativ av Jörgen Johansson (c) angående mervärdeskatt på idrottsföreningars förhyrning av lokaler.

Beslutades att begära att Skatteverket kommer till nästa sammanträde och lämnar information i frågan.

 

 

§ 9

 

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 24 november kl. 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTERAS

 

 

 

 

Susanne Eberstein

 


 

SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:7

 

§

§

 

 

 

 

 

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Susanne Eberstein (s), ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp), v. ordf.*

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Wester (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Hedquist (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Erik Granström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per-Olof Svensson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Landgren (kd)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Berglind (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catharina Bråkenhielm (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Hagfeldt (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Rådström (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbro Feltzing (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maud Ekendahl (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Ekström (fp)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell Nordström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Bernhardsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Gustafsson (kd)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Rosengren (v)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Bjurling (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conny Öhman (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Pilsäter (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Westman (m)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolf Lindén (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Domeij (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B Hamilton (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torkild Strandberg (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Danielsson (c)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingegerd Saarinen (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Pålsson (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Börje Westlund (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åke Bergbäck (fp)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Rådberg (mp)**

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

V = Votering

* Anna Grönlund Krantz (fp) ledig t.o.m. 30/11

** Barbro Feltzing (mp) ledig t.o.m. 7/1 2006

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande           2005-11-16

 

 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 2

till protokoll 2005/06:7

 

 

 

 

Inkomna handlingar

 

Meddelande om riksdagsbeslut m.m. 2005-11-16:

Anne-Marie Pålsson (m) har utsetts som suppleant i skatteutskottet

 

Protokollsutdrag från finansutskottet:

Finansutskottet lämnar tillbaka motion 2005/06:Sk379 av Per Rosengren m.fl. (v) till skatteutskottet

 

Finansutskottet har vid justering av betänkande 2005/06:FiU1 (s. 160) beslutat överlämna regeringens förslag om koldioxidskattelättnad för den handlande sektorn, Finansplanen punkt 40.2, till skatteutskottet.

 

Jörgen Johansson (c)

Utskottsinitiativ ang. mervärdesskatt på idrottsföreningars förhyrning av lokaler

 

 

Inkomna skrivelser

 

Krister Andersson, Svenskt Näringsliv

Prop. 2005/06: Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

 

Henn Avasalu, Södertälje

Beskattning av småhus

 

e-post: Jens Forsmark, Svenska Naturskyddsföreningen

Reseavdrag

 

 

 


 

SKATTEUTSKOTTET

 

Bilaga 3

till protokoll 2005/06:

 

 

 

 

EU-material från kammarkansliet