Protokoll utskottssammanträde 2005/06:10

Bostadsutskottets protokoll 2005/06:10

 


BOSTADSUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:10

 

DATUM

2005-11-29

TID

11.00–11.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Föredragning

Departementsrådet Barbro Rohdin samt departementssekreterarna Karin Hååg och Mats Kryhl, Finansdepartementets länsstyrelseenhet, informerar om arbetet med mål- och resultatstyrning vad avser politikområdet Regional samhällsorganisation.

 

§ 2

Protokollsjustering

Utskottet justerar protokoll 2005/06:9.

 

§ 3

Beslut 2005/06:BoU1

Föredragning av utkast till betänkande 2005/06:BoU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande.

Reservationer anmäls enligt följande

mål för bostadspolitiken, dels av m-ledamöterna, dels av fp-ledamöterna,

komplettering av det bostadspolitiska målet, dels avseende motiveringen av m- och fp-ledamöterna, dels av kd-ledamöterna,

mål för bostadsbyggandet, dels avseende motiveringen av m-, fp- och c-ledamöterna, dels av kd- ledamöterna, dels av v-ledamoten,

bostadspolitikens allmänna utformning, dels av m-ledamöterna, dels av fp-ledamöterna, dels av kd- ledamöterna, dels av c-ledamoten, dels av mp-ledamoten,

bostadspolitik för integration av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna,

bostadssituationen för studenter och ungdomar, dels av m-ledamöterna, dels av fp-ledamöterna, dels av kd-ledamöterna, dels av c-ledamoten,

 

bostadssituationen för äldre, dels av m-ledamöterna, dels avseende motiveringen av fp-ledamöterna, dels av kd-ledamöterna, dels avseende motiveringen av c-ledamoten, dels av mp-ledamoten,

konkurrensen inom bostadsbyggandet av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna,

bostadsbyggande på statlig mark av fp- och c-ledamöterna,

kvinnor i byggbranschen, dels avseende motiveringen av m-ledamöterna, dels av fp- och c-ledamöterna,

en ny bostadsfinansiering, dels av m-ledamöterna, dels av fp-ledamöterna, dels av kd-ledamöterna, dels av v-ledamoten, dels av c-ledamoten,

bostadsfinansiering på landsbygden, dels avseende motiveringen av m-ledamöterna, dels av kd- och c-ledamöterna, dels av fp-ledamöterna,

bostadsbidragens utformning, dels av m-ledamöterna avseende motiveringen, dels av fp-ledamöterna, dels av kd-ledamöterna, dels  av v-ledamoten, dels av c-ledamoten,

bostadsbidrag till studerande, dels av m-ledamöterna avseende motiveringen, dels av kd-ledamöterna,

påverkan av barns tillgångar av v-ledamoten,

påverkan av statliga konstnärsstipendier av mp-ledamoten,.

utökat ansvar för Statens geotekniska institut av v-ledamoten,

implementering av INSPIRE-direktivet av m-, fp-, kd- och c-ledamöterna.

Särskilda yttranden anmäls enligt följande

anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2006, dels av m-ledamöterna, dels av fp-ledamöterna, dels av kd-ledamöterna, dels av c-ledamoten,

marksanering inför bostadsbyggande av v-ledamoten.

Utskottet justerar betänkandet.

 

 

 

 

 

§ 4

Mottagande av motion från annat utskott

Utskottet beslutar att ta emot motion 2005/06:MJ230 från miljö- och jordbruksutskottet.

Utskottet förklarar denna paragraf för omedelbart justerad.

 

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutar att, om inte annat meddelas, nästa sammanträde skall äga rum torsdagen den 19 januari 2006 kl. 10.00.

 

 

 

 

 

Vid protokollet                    Pia Blomdin Åhrling

 

 

 

 

 

Justeras                                Ragnwi Marcelind

 

 

 

 

 

 

 


 

BOSTADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2005/06:10

 

§ 1

§§ 2-5

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragnwi Marcelind (kd) ordf.

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owe Hellberg (v) 1:e vice ordf.

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Ygeman (s) 2:e vice ordf.

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Virgin (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina Lundström (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Öberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariam Osman Sherifay (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Axel Roslund (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Sandberg (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Tysklind (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigmor Stenmark (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif Jakobsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sten Lundström (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilda Ernkrans (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Hassan (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Erik Skårman (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Frisk (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göte Wahlström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Kihlström (kd)

o

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariann Ytterberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Axén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nikos Papadopoulos (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solveig Hellquist (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Lundberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sermin Özürküt (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mona Jönsson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Axel Darvik (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Wahlgren (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agne Hansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Nilsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annelie Enochson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ameer Sachet (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande