Protokoll utskottssammanträde 2010/11:40

Justitieutskottets protokoll 2010/11:40

 

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:40

 

DATUM

2011-06-21

TID

08.00-08.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

EU-förslag om Frontex

 

Fråga om överläggning. Utskottet beslutade att hålla överläggning med regeringen angående EU-förslag till förordning om ändring av Frontexförordningen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 2

EU-förslag till förordning om ändring av Frontexförordningen

 

Utskottet överlade med statssekreteraren Magnus Graner åtföljd av departementsrådet Mikael Tollerz samt kansliråden Marianne Persson och Marie Söderlund om kommissionens förslag till förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex), KOM(2010) 61.

 

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria av den 17 juni 2011 där även regeringens ståndpunkt framgick samt ett rådsdokument (11761/11, FRONT 80 CODEC 1048 COMIX 405), dnr 080-2933-2010/11.

 

Företrädarna för Moderaterna, Folkpartietet, Centerpartiet och Kristdemokraterna förklarade att de delade regeringens ståndpunkt.

 

Företrädarna för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anförde följande. Vi är kritiska till förslagets förändringar i Frontexförordningen som nu presenterats. Förslaget innebär såväl förstärkningar i Frontexorganisationen som en betydande utvidgning av Frontex uppdrag. Det innebär en utveckling där Frontex allt mer utvidgas till ett europeiskt gränsbevakningssystem, med egna resurser och operationella befogenheter. Vår inställning är att gränsskyddet främst ska vara en uppgift som i huvudsak ska åvila medlemsstaterna, inte EU. Ett fördjupat samarbete mellan medlemsstaterna bör därför vara den naturliga utgångspunkten. Det är viktigt att upprätthålla principen att varje medlemsstat ska ha ansvar för sin egen gränsbevakning. Vi menar att det behövs en ordentlig utvärdering av Frontex samt en långsiktig diskussion om organisationens framtida roll och utveckling innan verksamheten förändras på ett omfattande sätt. Frontex har en viktig roll att spela, men behovet av solidariska åtgärder mellan medlemsländerna vid gränser som utsätts för ett exceptionellt högt tryck av flyktingsströmmar bör utgå från principen om frivillighet avseende insatser från medlemsländerna. Med det förslag som presenterats är frivillighet från medlemsländernas sida oklar. Dessutom är de långsiktiga kostnadseffekterna för både EU och medlemsländerna alltför oklara, både vad avser materialinköp och personella resurser. Frontex har fått kritik från människorättsorganisationer för att inte skilja mellan skyddsbehövande och andra migranter. Det är viktigt att Frontex värnar de rättigheter som asylsökande har. Avsaknad av insyn i Frontex verksamhet och de bristande möjligheterna till ansvarsutkrävande utgör problem som måste lösas. Vi menar att de ovanstående ståndpunkterna måste vara regeringens linje på rådsmötet.

 

Företrädaren för Miljöpartiet anförde följande. Vi vill hänvisa till vad vi anförde vid utskottets överläggning den 16 juni 2011 om att Frontex inte bör få köpa och hyra egen utrustning och att vi är kritiska till de ökade befogenheter och resurser som Frontex ges. Vi anser att Frontex bör utvecklas till att bli en organisation som har ett livräddningssyfte, som respekterar mänskliga rättigheter och som inte förhindrar människor att söka asyl. Vi anser att Frontex borde utveckla en uppförandekodex för att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter vid återsändanden. Av integritetsskäl anser vi inte att brottsbekämpande myndigheter bör få tillgång till personuppgifter som Frontex har samlat in.

 

Företrädaren för Sverigedemokraterna anförde följande. Vi vill hänvisa till vad vi anförde vid utskottets överläggning den 16 juni 2011 om att eftersom Sverige dessvärre är med i Schengen blir vi samtidigt beroende av att de andra Schengenstaterna sköter sin gränskontroll. Vi hade önskat att situationen var sådan att Sverige hade möjlighet att fullt ut kontrollera sina egna gränser men tills dess att så återigen är fallet anser vi att det är nödvändigt med en samordningsfunktion inom EU för att förhindra illegal invandring och andra negativa företeelser. Vi motsätter oss emellertid att det ska vara obligatoriskt för medlemsstaterna att bidra med personal till Frontex med motiveringen att motverka ytterligare överstatlighet. I detta sammanhang vill vi även peka på det demokratiska underskott som finns inom EU och som i denna fråga visar sig i att Europaparlamentet ser ut att kunna driva igenom detta krav mot medlemsstaternas uttryckliga vilja. Vi anser inte heller att medlemsstaterna ska vara tvingade att ställa materiel till Frontex förfogande. Vi ser dock inga problem med att Frontex får ökade anslag eftersom kampen mot illegal invandring, smuggling med mera bör vara prioriterat, så länge det håller sig inom EU:s ram. Omprioriteringen från andra områden inom EU bör vara lätta att hitta med tanke på det enorma slöseri EU i dag står för. Vi välkomnar som sagt ett intensifierat arbete för att upprätthålla EU:s yttre gränser, och här kan Frontex hjälpa till, men det måste samtidigt vara så att en medlemsstat i varje givet läge har rätten att avgöra hur, när och var Frontex eventuellt ska hjälpa till. På så sätt kan, och bör, medlemsstaterna utnyttja Frontex tjänster, samtidigt som suveräniteten i denna fråga upprätthålls för medlemsstaterna och i det här fallet då även Sverige.

 

 

§ 3

Uppdrag att justera protokoll

 

Utskottet beslutade att ge ordföranden i uppdrag att justera dagens protokoll.

 

§ 4

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Virpi Torkkola

 

 

Justeras den 21 juni 2011

 

 

Johan Linander

 


 


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:40

 

§ 1-4

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (S), ordf.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (C), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Olsen (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande         Förteckningen uppdat. 2011-06-18