Protokoll utskottssammanträde 2010/11:36

Justitieutskottets protokoll 2010/11:36

 

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:36

 

DATUM

2011-05-31

TID

11.00-12.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Besök från Riksrevisionen

 

Riksrevisor Jan Landahl med medarbetare informerade om Riksrevisionens granskningsrapport Brottsutsatt (RiR 2011:18).

 

§ 2

Protokollsjustering

 

Protokoll från sammanträdet den 19 maj 2011 justerades.

 

§ 3

Polisfrågor (JuU7)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner från den allmänna motionstiden 2010. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:JuU7.

 

S-, MP-, SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer.

 

§ 4

Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete (JuU19)


Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse till riksdagen 2010/11:RRS11 och motion. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:JuU19.

 

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde reservation.

 

§ 5

EU-förslag om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 275. Utskottet beslutade att inhämta regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

Ärendet bordlades.

 

 

§ 6

EU-förslag om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden

 

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2011) 276. Utskottet beslutade att inhämta regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 7

Hantering av EU-relaterade ärenden under sommaren

 

Utskottet beslutade att ge presidiet befogenhet att under sommaruppehållet besluta om inhämtande av information om regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i prövning av lagstiftningsakter samt yttranden från andra utskott i denna fråga.

 

§ 8

EU-frågor


Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

 

§ 9

Inkomna skrivelser

 

Inkomna skrivelser anmäldes, se bilaga 3.

 

§ 10

Fråga om utskottsinitiativ

 

S-ledamöterna föreslog ett utskottsinitiativ enligt bilaga 4.

 

Ärendet bordlades.

 

§ 11

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa utskottssammanträde ska äga rum tisdagen den 7 juni 2011 kl. 10.00.

 

 

 

 

 

Vid protokollet

 

 

Virpi Torkkola

 

Justeras den 7 juni 2011

 

 

Kerstin Haglö

 


 


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:36

 

§ 1-2

§ 3-4

§ 5-11

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (S), ordf. tjl. t.o.m. 2011-06-17

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (C), vice ordf.

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

X

 

O

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S), ordf. t.o.m.

2011-06-17

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

X

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

O

 

X

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Olsen (S)

O

 

O

 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande         Förteckningen uppdat. 2011-04-15

Bilaga 2

 

Förteckning över inkomna EU-dokument till justitieutskottet som anmäls vid sammanträdet den 31 maj 2011

 

Inkom datum     Dokument

 

2011-05-20      Förslag till Europaparlamentets och rådets

                      direktiv om miniminormer för brottsoffers

                      rättigheter samt stöd till och skydd av

                      brottsoffer.

                      KOM(2011) 275

 

2011-05-20      Förslag till Europaparlamentets och rådets

                      förordning om ömsesidigt erkännande av

                      skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden.

                      KOM(2011) 276

 

2011-05-20      Återrapport RIF-rådet 12 maj 2011.

 

2011-05-17      Slovakiens förslag med anledning av

                      förslaget till ändringar i stadgan för Europeiska  

                      unionens domstol och i bilaga 1 till nämnda

                      stadga.

                      Rådsdokument 10267/11

 

2011-05-19      Communication from the Commission

                      to the European Parliament, the Council

                      the Economic and social committee and

                      the Committee of the regions. Stärkta rättigheter

                      för brottsoffer i EU.

                      KOM(2011) 274

 

2011-05-19      Commission staff working paper.

                      Impact assessment. Accompanying the

                      documents: COM(2011) 274,

                      COM(2011) 275, COM(2011) 276

 

2011-05-19      Arbetsdokument från kommissionens avdelningar.

                      Sammanfattning av konsekvensanalysen.

                      Följdedokument till: COM(2011) 274,

                      COM(2011) 275, COM(2011) 276

 

2011-05-20      Faktapromemoria 2010/11:FPM114

                      Reform för EU:s domstolar.

 

2011-05-26      Communication from the Commission to the

                      European Parliament, the Council, the European

                      Economic and Social Committee and the

                      Committee of the regions. On the protection

                      of the financial interests of the European Union

                      by criminal law and by administrative investigations.

                      An integrated policy to safeguard taxpayers’ money.

                      COM(2011) 293

 

2011-05-30      Återrapport från möte i rådet för allmänna frågor                             (GAC) den 23 maj 2011.

 

2011-05-30      Pressmeddelande från möte i rådet för allmänna

                      frågor (GAC) den 21 mars 2011.