Protokoll utskottssammanträde 2010/11:33

Justitieutskottets protokoll 2010/11:33

 

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33

 

DATUM

2011-05-10

TID

11.00-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

 

 

§ 1

Protokollsjustering

 

Protokoll från sammanträdet den 28 april 2011 justerades.

 

§ 2

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (JuU26)

 

Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens proposition 2010/11:76. Utskottet justerade förslag till betänkande 2010/11:JuU26.

 

§ 3

Subsidiaritetsprövning (justering)

 

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövning av ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av förordning (Euratom) nr 1074/1999.

 

Under ärendets beredning har utskottet tagit del av faktapromemoria från Regeringskansliet, Förordning om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), 2010/11:FPM94.

 

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 4

2011 års ekonomiska vårproposition m.m.

a) Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition förslagspunkterna 2-11 (indelning i utgiftsområden m.m.).

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

b) Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över regeringens skrivelse 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010.

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

c) Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:99 Vårändringsbudgeten.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

d) Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2010/11:100 förslagspunkten 1 (den ekonomiska politiken och budgetpolitiken) och motioner.

 

Utskottet beslutade att inte avge yttrande.

 

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

 

§ 5

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes, se bilaga 2.

 

§ 6

Övriga frågor

 

Utskottet beslutade att bjuda in Riksrevisionen för en föredragning av den kommande rapporten Brottsutsatt.

Inbjudan till avslutningskaffe med utskottet den 9 juni kommer med nästa utskick.

 

§ 7

Nästa sammanträde


Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 17 maj 2011 kl. 11.00.

 

 

 

Vid protokollet

 

Virpi Torkkola

 

 

Justeras den 17 maj 2011

 

 

Kerstin Haglö

 


 


JUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2010/11:33

 

§ 1-7

 

 

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

 

LEDAMÖTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgan Johansson (S), ordf. tjl. t.o.m. 2011-06-17

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Linander (C), vice ordf.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Hammarbergh (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ewa Thalén Finné (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Haglö (S), ordf. t.o.m.

2011-06-17

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Karlsson (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Adelsbo (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helena Bouveng (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elin Lundgren (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (FP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Wallén (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arhe Hamednaca (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Reslow (M)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Ferm (MP)

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline Szyber (KD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lena Olsson (V)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLEANTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl-Oskar Bohlin (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattias Jonsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Hallström (M)

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Karlsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kajsa Lunderquist (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camilla Waltersson Grönvall (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Oskarsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Haddad (FP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krister Örnfjäder (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emil Källström (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Börjesson (MP)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliza Roszkowska Öberg (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Kaplan (MP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuve Skånberg (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Isovaara (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Berg (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Ertsborn (FP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Johansson (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Abele (M)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

William Petzäll (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thoralf Alfsson (SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Holm (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otto von Arnold (KD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laila Olsen (S)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande         Förteckningen uppdat. 2011-04-15


 

 

Bilaga 2

 

Förteckning över inkomna EU-dokument till justitieutskottet som anmäls vid sammanträdet den 10 maj 2011

 

Inkom datum     Dokument

 

2011-05-02      Utkast till Europaparlamentets och rådets                                     sv.vers.          förordning om ändring av stadgan för Europeiska

05-04              unionens domstol och bilaga 1 till nämnda stadga.

                      Utkast till Europaparlamentets och rådets förordning

                      om tillförordnade domare i Europeiska unionens

                      personaldomstol.

                      – Information till de nationella parlamenten.

                      9493/11

 

2011-05-04      Addendum till följenot. Förslag till ändringar i

                      stadgan för Europeiska unionens domstol och i

                      bilaga 1 till nämnda stadga. 

                      8787/11 ADD 1