Protokoll utskottssammanträde 2007/08:36

Finansutskottets protokoll 2007/08:36

 

 

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:36

 

DATUM

2008-06-10

TID

11:00-12:30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

 

§ 1

Överläggning om direktivförslag om försvarsupphandling samt information om Solvens II.
Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet angående förslaget till nytt EU-direktiv om försvarsupphandling (KOM (2007) 766 slutlig). Deltog gjorde också Gunilla Hulting, departementsråd, och Rickard Falkendal, kansliråd, från Finansdepartementet samt Maria Diamant, ämnesråd och Andreas Savelli, departementssekreterare, från Försvarsdepartementet.

 

Underlag för samrådet utgjordes av:

1. Fakta-PM (2007/08:FPM70) från Regeringskansliet om offentlig upphandling inom områdena försvar och säkerhet samt

2. promemoria från Finansdepartementet av den 3 juni 2008 (dnr. Fi2007/9708) rörande direktivförslaget med information om regeringens ståndpunkt.

 

Ordföranden konstaterade att det fanns majoritet för regeringens nu redovisade ståndpunkt inför det fortsatta arbetet.

 

Avvikande mening anmäldes av (v) och (mp) som motsatte sig förslaget till direktiv och regeringens ståndpunkt med hänvisning till att den föreslagna lagstiftningen inte kommer att kunna bidra till minskad upprustning eller minskad vapenhandel, bl.a. innehåller förslaget inte några restriktioner mot vapenexport till krigförande länder.

Information om Solvens II.
Statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet informerade och svarade på frågor om Solvens II. Deltog gjorde också departementssekreterare Brita Hammar från Finansdepartementet.

Underlag för informationen utgjordes av:
1. Finansdepartementets PM om förhandlingarna om Solvens II
2. Ordförandeskapets lägesrapport vid Ekofinrådets möte den 3 juni

§ 2

Godkännande av föredragningslista.

 

 

 

§ 3

 

 

 

Föredragningslistan godkändes.

 

Anmälningar

Ärende- och sammanträdesplan

Kanslichefen kommenterade utskickad ärende- och sammanträdesplan för hösten 2008.

Reseberättelse från budgetkontrollutskottens möte i Bryssel i december

Utskottet beslutade att godkänna reseberättelsen.

 

Programmet för budgetutskottsmötet i Bryssel den 25 juni

Kanslichefen redogjorde för dagordningen för mötet och föreslog att de ledamöter som vill kan kontakta utskottets representant Lars Elindersson inför mötet.

 

§ 4

Intern utfrågning av företrädare för Sveriges rikstäckande pensionärsorganisationer.

Följande personer deltog:

Anders Teljebäck, förbundssekreterare PRO

Hans Lenkert, förbundssekreterare, SPF

Sam Sandberg, ordförande SKPF

Bertil Enemo, vice ordf SPRF

Bo Björksten, förbundsstyrelseledamot, RPG

 

§ 5

Justering av protokoll
Justerades protokoll från utskottets sammanträde den 6 juni.

 

 

§ 6

 

§ 7

Bemyndigande att justera protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga ordföranden att justera protokollet från dagens sammanträde. Protokollet kommer dessförinnan att sändas ut med e-post till de närvarande ledamöterna för genomläsning och kontroll.

 

 

Tack

Ordföranden tackade utskottets ledamöter och kansli för ett gott arbete under riksdagsåret och önskade alla en skön sommar.

Vice ordförande instämde och önskade ordföranden en skön sommar.

 

 

Vid protokollet

 

 

Pia Sandberg

 

 

Justeras

 

 

Stefan Attefall

 

 

Bilagor 1. Närvaro- och voteringsförteckning

 

 


Bilaga 1

10/6

§ 1-3

§ 4

 

 

 

 

 

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

 

Ledamöter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Attefall (kd) ordförande

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Östros (s) vice ordförande

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Sjösten (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Lilliehöök (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonia Karlsson (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Elinderson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Tiefensee (c)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monica Green (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Pehrson (fp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Hoff (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Wachtmeister (m)

x

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneta Gille (s)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göran Pettersson (m)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulla Andersson (v)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy Ternemar (s)

0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Henriksson (kd)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikaela Valtersson (mp)

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleanter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Hellman (s)

x

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta B Kjellin (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christina Zedell (s)

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lindblad (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Åsling (c)

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennart Axelsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Andrén (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia Andersson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabella Jernbeck (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Damberg (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holger Gustafsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Weibull Kornias (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Engström (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siw Wittgren-Ahl (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Oscarsson (kd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Eriksson (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie Brodén (m)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jörgen Johansson (c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Nylander (fp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siv Holma (v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Pertoft (mp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin Åström (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Olovsson (s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anm.    I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen.

 I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat.