Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR, del 1+2, del 2

Statens offentliga utredningar 2015:2

Sammanfattning

En särskild utredare ska lämna förslag till de lagändringar som krävs i svensk rätt för att genomföra de reviderade och nya regler för bl.a. värdepappersinstitut och börser samt handelsplatser för finansiella instrument som följer av det pågående arbetet inom EU med anled- ning av Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG.

Utredaren ska också lämna förslag till de ändringar i svensk lag- stiftning som behövs med anledning av det pågående arbetet inom EU med anledning av Europeiska kommissionens förslag till Europa- parlamentets och rådets förordning om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning [EMIR]
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.