Tillkännagivande (2003:483) om EG:s förordning om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur

SFS nr: 2003:483
Departement/myndighet: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 2003-06-12
Upphävd: 2022-07-07
Författningen har upphävts genom: SFS 2022:1338
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur trädde i kraft den 1 juli 2001. Förordningen, som gäller mellan EU:s medlemsstater med undantag av Danmark, finns publicerad i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (EGT L 174, 27.6.2001, s. 1).

1 §   Regeringen har utsett Justitiedepartementet till centralt organ enligt bestämmelser i artikel 3 i förordningen, med ansvar för att
   1. ge information till domstolarna,
   2. söka lösningar på svårigheter som kan uppstå vid bevisupptagning i en annan medlemsstat,
   3. i undantagsfall och på begäran av en ansökande domstol, vidarebefordra en framställning till behörig domstol och
   4. fatta beslut i fråga om framställningar om direkt bevisupptagning.

2 §   Översändande av handlingar till Sverige får ske genom post, bud eller telefax eller, efter överenskommelse i det enskilda fallet, på annat sätt.

3 §   Standardformulär som används för framställningar till Sverige skall fyllas i på svenska eller engelska.