Lag (2010:1919) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

t.o.m. SFS 2019:952
SFS nr: 2010:1919
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2010-12-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2019:952
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   En region får fördela vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet om
   1. en regional kulturplan har upprättats av regionen, och
   2. kulturplanen överensstämmer med de föreskrifter som regeringen meddelar.

Det som sägs om regioner i denna lag gäller även för Gotlands kommun. Lag (2019:952).

2 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om regionala kulturplaner samt om uppföljning och redovisning av statsbidragen.