Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

t.o.m. SFS 2018:811
SFS nr: 2000:1087
Departement/myndighet: Finansdepartementet V
Utfärdad: 2000-11-30
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:811
Övrig text: Rättelseblad (2016:717) har iakttagits.
Upphävd: 2019-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1625
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Definitioner

1 §   I denna lag förstås med

börs: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige,
finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden,
marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, och

värdepappersinstitut: det som anges i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden. Lag (2017:688).

1 a §   Har upphävts genom lag (2016:717).

2 §   Har upphävts genom lag (2016:717).

Anmälningsskyldighet

3 §   Har upphävts genom lag (2016:1310).

4 §   Har upphävts genom lag (2016:1310).

5 §   Har upphävts genom lag (2016:717).

6 §   Har upphävts genom lag (2016:717).

7 §   Har upphävts genom lag (2016:717).

8 §   Har upphävts genom lag (2016:717).

9 §   Har upphävts genom lag (2016:1310).

10 §   Har upphävts genom lag (2016:1310).

10 a §   Har upphävts genom lag (2016:1310).

10 b §   Har upphävts genom lag (2016:717).

11 §   Om det behövs med hänsyn till tillgången på kurspåverkande information inom en myndighet, får regeringen besluta att det vid myndigheten skall föras en förteckning över innehav av finansiella instrument avseende ledamöterna i styrelsen samt de arbetstagare, uppdragstagare eller andra funktionärer som myndigheten bestämmer med hänsyn till deras insynsställning.

En kommun har motsvarande befogenhet som avses i första stycket i fråga om ledamöter och ersättare i kommunala organ samt arbetstagare, uppdragstagare och andra funktionärer hos kommunen.

Den som omfattas av en förteckning som upprättats med stöd av denna paragraf skall till myndigheten skriftligen anmäla sitt innehav av finansiella instrument och ändringar i innehavet.

12 §   Den som är anställd eller uppdragstagare vid ett värdepappersinstitut eller en börs och som normalt kan antas ha tillgång till icke offentliggjord information om förhållanden som kan påverka kursen på finansiella instrument, skall till arbetsgivaren skriftligen anmäla innehav av finansiella instrument och ändring i innehavet.

Vid tillämpningen av första stycket skall följande finansiella instrument likställas med den anmälningsskyldiges egna, nämligen sådana som ägs av
   1. make eller sambo till den anmälningsskyldige,
   2. omyndiga barn som står under den anmälningsskyldiges vårdnad. Lag (2007:558).

13 §   Värdepappersinstitut och börser skall föra förteckning över sådana anmälningar om innehav av finansiella instrument som gjorts enligt 12 §.

Om ett värdepappersinstitut eller en börs underlåter att föra en sådan förteckning som avses i första stycket, skall Finansinspektionen förelägga företaget att göra rättelse.
Lag (2007:558).

14 §   Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka som är anmälningsskyldiga enligt 12 § och vad en förteckning enligt 13 § skall innehålla.

15 §   Har upphävts genom lag (2016:1310).

16 §   Har upphävts genom lag (2016:717).

Tillsyn

17 §   Finansinspektionen övervakar att bestämmelserna i denna lag följs. Lag (2016:1310).

18 §   I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att få de uppgifter som den behöver för att övervaka att denna lag följs. Lag (2016:1310).

Vite

19 §   Vite får sättas ut i förelägganden enligt 13 § andra stycket. Lag (2005:382).

20 §   Har upphävts genom lag (2016:1310).

21 §   Har upphävts genom lag (2016:1310).

22 §   Har upphävts genom lag (2016:1310).

23 §   Har upphävts genom lag (2016:1310).

24 §   Har upphävts genom lag (2016:1310).

Överklagande

25 §   Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Finansinspektionen får bestämma att beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart. Lag (2018:811).

Kostnad för tillsyn

26 §   För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag skall de institut som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar.


Övergångsbestämmelser

2000:1087
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Av ikraftträdandebestämmelsen till insiderstrafflagen (2000:1086) framgår att insiderlagen (1990:1342) upphävs.
   2. Anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet som avser förhållanden före ikraftträdandet får göras inom den tid som föreskrivs i 13 § insiderlagen (1990:1342).

2005:382
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
   2. I fråga om anmälan enligt 4 § om aktieinnehav eller ändring i innehavet som avser förhållanden före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser i 5 och 6 §§.
   3. I fråga om särskild avgift som avser åtgärd som någon vidtagit före ikraftträdandet, eller före ikraftträdandet underlåtit att vidta inom föreskriven tid, tillämpas äldre bestämmelser utom såvitt avser 23 §.
   4. Skyldigheten att ta upp en person på en förteckning enligt 10 a § gäller inte i fråga om sådan insiderinformation som han eller hon fått tillgång till före ikraftträdandet.

2016:717
   1. Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.
   2. I fråga om anmälningsskyldighet som har uppkommit före ikraftträdandet gäller 3-6 §§ i den äldre lydelsen.
   3. I fråga om förteckningar som har upprättats före ikraftträdandet enligt 10 a § gäller 10 a § andra stycket i den äldre lydelsen om sparande och överlämnande av förteckningen till Finansinspektionen.
   4. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.

2016:1310
   1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
   2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som har ägt rum före ikraftträdandet.