Lag (1987:813) om homosexuella sambor

t.o.m. SFS 2002:1114
SFS nr: 1987:813
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1987-06-18
Ändrad: t.o.m. SFS 2002:1114
Upphävd: 2003-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2003:376
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Om två personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande, skall vad som gäller i fråga om sambor enligt följande lagar och bestämmelser tillämpas även på de homosexuella samborna:
   1. lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem,
   2. ärvdabalken,
   3. jordabalken,
   4. 10 kap. 9 § rättegångsbalken,
   5. 4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken,
   6. inkomstskattelagen (1999:1229),
   7. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
   8. bostadsrättslagen (1991:614),
   9. lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,
   10. 5 kap. 18 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),
   11. 5 och 12 §§ lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument,
   12. 14 kap. 3 §, 4 § tredje stycket och 8 § tredje stycket vallagen (1997:157),
   13. Har upphävts genom lag (2002:63).
   14. 4 § lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall,
   15. 6 kap. 10 a §, 10 kap. 18 §, 11 kap. 2, 15 och 16 §§, 12 kap. 7 och 8 §§ samt 16 kap. 7 och 9 §§ föräldrabalken,
   16. säkerhetsskyddslagen (1996:627),
   17. lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar,
   18. lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
   19. 8 kap. 6 § och 7 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453),
   20. 26 § tredje stycket hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
   21. utlänningslagen (1989:529),
   22. 12 § första stycket 2 lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap,
   23. lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden,
   24. 4 kap. 2 § andra stycket a) lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Förutsätter dessa lagar eller bestämmelser att samborna skall vara ogifta, gäller det också de homosexuella samborna.
Lag (2002:1114).


Övergångsbestämmelser

1988:152

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1988 och tillämpas första gången vid 1989 års taxering.

1990:674

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid 1992 års taxering.

1993:1474

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och tillämpas på avyttringar av sådana bostäder som omfattas av bestämmelserna i lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad.

1999:1257

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering.

2000:291
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
   2. Föreskrifterna såvitt avser punkterna 6 och 15 i sin lydelse enligt lagen (1998:1665) om ändring i lagen (1998:858) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor skall tillämpas till och med 2001 års taxering.
   3. Föreskrifterna såvitt avser punkten 6 skall tillämpas från och med 2002 års taxering.