Kungörelse (1947:847) med vissa bestämmelser rörande tillämpningen av lagen den 20 december 1946 (nr 817) om bevisupptagning vid utländsk domstol

t.o.m. SFS 2000:708
SFS nr: 1947:847
Departement/myndighet: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 1947-10-31
Ändrad: t.o.m. SFS 2000:708
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Har framställning om bevisupptagning vid utländsk domstol kommit in till Justitiedepartementet skall departementet vid behov se till att framställningen översätts till den andra statens språk eller annat språk som den staten godtar. Uppgift om kostnaden för översättningen skall omedelbart överlämnas till den svenska domstolen.

Gör svensk domstol framställning enligt den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur direkt till det centrala organet i den andra staten eller i Österrike, skall vad som sägs om Justitiedepartementet i första stycket första meningen gälla domstolen. Förordning (2000:708).

2 §   Har i fall, då kostnad för bevisupptagning vid utländsk domstol enligt lag skall utgivas av enskild part, rätten självmant förordnat om bevisupptagningen, må rätten, om föreläggande att ställa säkerhet för kostnaden icke efterkommes, genast låta uttaga det belopp som angivits i föreläggandet.

Vid tingsrätt skall belopp, som sålunda indrivits eller som part enligt givet föreläggande erlagt till domstolen, ofördröjligen insättas på tjänstepostgirokonto. Förordning (1970:527).

3 §   Sedan uppgift om samtliga kostnader för bevisupptagningen inkommit till den svenska domstolen har denna, om kostnaden enligt lag skall utgivas av part, att såvitt täckning ej kan erhållas ur inbetalt förskott vidtaga erforderliga åtgärder för kostnadsbeloppets uttagande samt översända det till
   1. Justitiedepartementet eller
   2. om omedelbar skriftväxling ägt rum med den utländska domstolen, till denna, eller
   3. om bevisupptagningen ägt rum enligt den i 1 § andra stycket nämnda konventionen, till det centrala organet i den främmande staten.

Skall kostnaden betalas av allmänna medel, verkställs utbetalningen i den ordning som är föreskriven för ersättning av allmänna medel till vittnen. Förordning (2000:708).

4 §   I framställning om bevisupptagning vid utländsk domstol anges
   1. den ansökande domstolens namn och postadress samt, om det är möjligt, den domstol som skall ta upp beviset,
   2. parternas namn och postadress och i förekommande fall motsvarande uppgifter beträffande ombud,
   3. målets beskaffenhet och en kort redogörelse för saken,
   4. den åtgärd som skall vidtas.

I förekommande fall anges dessutom
   1. namn och postadress i fråga om den som skall höras,
   2. de frågor som skall ställas till den som skall höras eller de omständigheter som han skall höras om,
   3. den skriftliga handling som skall företes eller den egendom beträffande vilken syn skall hållas,
   4. om visst förfarande skall iakttas vid bevisupptagningen,
   5. i vad mån den som skall höras eller fullgöra något enligt svensk lag är berättigad eller skyldig att vägra göra vad som begärs av honom. Förordning (2000:708).

5 §   Har svensk domstol beslutat om bevisupptagning vid domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge, äger i målet eller ärendet omedelbar skriftväxling rum med den utländska domstolen.

Skall bevisupptagningen ske i Finland eller Island, får den svenska domstolen begära att protokoll och andra handlingar över bevisupptagningen översättes till svenska, danska eller norska språket.
Förordning (1975:619).

6 §   Översättning av framställning enligt 4 § skall var bestyrkt.
Sådant bestyrkande skall i fråga om framställning som sägs i 1 § andra stycket ske av diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av notarius publicus.

Kostnad för översättning betalas i fall som avses i första stycket andra meningen av den svenska domstolen. I fråga om sådan kostnad äger 3 § andra stycket motsvarande tillämpning. Förordning (1975:306).

7 §   I bilaga till denna förordning framgår de centrala organ som avses i 1 § andra stycket och de krav som de staterna ställer på vilket språk en framställning skall vara översatt till. Förordning (2000:708).

2000:708

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

Genom denna förordning upphävs cirkulär (1975:305) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur och Utrikesdepartementets föreskrifter (1988:252) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Bilaga

Stat      Centralt organ     Krav på över-
                    sättning
Amerikas förenta stater jämte Guam, Jungfruöarna och
Puerto Rico    U.S. Departement of Justice
        Civil Division
        Office of Foreign Litigation,
        (adr.: 10th and Constitution
      Avenue, N.W. Washington D.C.
      20004, USA)      engelska
Argentina    Ministerio de Relaciones
        Exteriores y Culto
        (adr.: Reconquista 1088,
      Buenos Aires, Argentina)  spanska
Australien    Attorney-General's Department,
      Central Office
        (adr.: National Circuit, Barter,
        ACT 2600, Australien)
Barbados    The Registrar of the Supreme
      Court of Barbados
        (adr.: Law Courts, Bridgetown,
      Barbados)
Cypern      Ministry of Justice
        (adr.: Nicosia, Cypern)    ej franska
Estland      Justiitsministeerium
        (adr.: Suur-Karja 19, EE-0100
        Tallinn, Estland
Frankrike    Le Ministère de la Justice,
      Service civil de l'entraide
      judiciaire internationale
        (adr.: 13, Place Vendôme,
      75042 Paris Cedex 01,
      Frankrike)      franska
Israel      The Director of Courts
        (adr.: 19, Jaffa Road,
        Jerusalem, Israel)
Italien      Ministry of Foreign Affairs
        (adr.: Rom, Italien)
Kina (avser endast
Hongkong)    The Registrar of hte Supreme
      Court (art. 24, 35)
        The Chief Secretary, Hong Kong
        (art. 16, 17 35)
        (adr.: Hongkong)      ej franska
Lettland    Ministry of Justice
        (adr.: Brivibas Bulvaris 36,
      LV-1536 Riga, Lettland)
Luxemburg    Le Parquet général près la
      Cour supérieure de Justice
        (adr.: 12, Côte d'Eich,
      Luxembourg-Ville, Luxemburg)  franska eller
              tyska
Mexico      Secretaria de Relaciones
      Exteriores Direccion General de
      Asuntos Juridicos (adr.: Ricardo
      Flores Magón No. 1, Mexico)  spanska
Monaco      The Directorate of Judicial
      Services (adr.: MC 98025,
      Monaco Cedex)      franska
Nederländerna    The Public Prosecutor with
      the district court of the Hague
        (adr.: Juliana van Stolberglaan
      2-4, Haag)      engelska, franska,
              nederländska eller
              tyska
Aruba      The Attorney-General in
      Aruba of the Joint Court
      of Justice of the Netherlands
      Antilles and of Aruba
      (adr.: Aruba)      nederländska,
              engelska eller
              spanska
Polen      Ministerstwo Sprawiedliwosci
      Departament Wspolpracy
        Miedzynarodowej i Prawa
        Europejskiego
        (adr.: Al. Ujazdowskie 11,
      00-567 Warszawa, Polen)
Portugal    The Director General of the
        Judiciary Department of
      Ministry of Justice
        (adr.: Praca do Comércio,
      1194 Lisboa Codex, Portugal)  portugisiska
Schweiz      Departement fédéral de
      Justice et Police
        (adr.: Bunderain 20,
      3003 Bern)      tyska, franska
              eller italienska
Appenzell
Ausserrhoden    antonsgericht Appenzell
      A. Rh. (adr.: 9043 Trogen)  tyska
Appenzell
Innerrhoden    Kantonsgericht Appenzell
      A. Rh (adr.: 9050 Appenzell)  tyska
Aargau      Obergericht des Kantons
      Aarga (adr.: 5000 Aargau)  tyska
Basel-Landschaft  Obergericht des Kantons
      Basel-Landschaft
        (adr.: 4410 Liestal)    tyska
Basel-Stadt    Appellationsgericht
      Basel-Stadt
        (adr.: 4054 Basel)    tyska
Bern      Justitzdirektion des
      Kantons Bern
        (adr.: 3011 Bern)    tyska eller
              franska
Fribourg    Tribunal cantonal
        (adr.: 1700 Fribourg)    tyska eller
              franska
Genève      Parquet du Procureur
      général  (adr.: 1211
      Genève 3)      franska
Glarus      Obergericht des Kantons
      Glarus (adr.: 8750 Glarus)  tyska
Graubünden    Justitz-, Polizei- und
      Sanitätsdepartement
      Graubünden (adr.: 7001
      Chur)        tyska
Jura      Departement de la Justice
        (adr.: 2800 Delémont)    franska
Luzern      Obergericht des Kantons
      Luzern (adr.: 6002 Luzern)  tyska
Neuchâtel    Departement de Justice
      (adr.: 2001 Neuchâtel)    franska
Nidwalden    Kantonsgericht Nidwalden
        (adr.: 6370 Stans)    tyska
Obwalden    Kantonsgericht des Kantons
        Obwalden (adr.: 6060 Sarnen)  tyska
St. Gallen    Kantonsgericht St. Gallen
        (adr.: 9001 St. Gallen)    tyska
Schaffhausen    Obergericht des Kantons
      Schaffhausen
        (adr.: 8201 Schaffhausen)  tyska
Schwyz      Kantonsgericht Schwyz
        (adr.: 6430 Schwyz)    tyska
Solothurn    Obergericht des Kantons
      Solothurn (adr.: 4500
      Solothurn)      tyska
Tessin      Tribunale di appello
        (adr.: 6901 Lugano)    italienska
Thurgau      Obergericht des Kantons
      Thurgau (adr.: 8500
      Frauenfeld)      tyska
Uri      Gerichtskanlzei Uri
        (adr.: 6460 Altdorf)    tyska
Valais      Tribunal cantonal
        (adr.: 1950 Sion)    franska eller
              tyska
Vaud      Tribunal cantonal
        (adr.: 1014 Lausanne)    franska
Zug      Obergericht des Kantons
      Zug Rechtshilfe
        (adr.: 6300 Zug)    tyska
Zürich      Obergericht des Kantons
      Zürich Rechtshilfe
        (adr.: 8023 Zürich)    tyska
Singapor    The Registrar of the
      Supreme Court
        (adr.: St Andrew's Road,
      Singapore 0617)      engelska
Slovakien    Ministry of Justice
        Ministerstvo spravodlivosti
        Slovenskej republiky
        Department of International
      Law
        (adr.: Zupné námestie 13,
      813 11 Bratislava, Slovakiska
      Republiken)      slovakiska
Spanien      Ministry of Justice,
        Technical Secretariat General
        (adr.: San Bernardo 45, 28015
        Madrid, Spanien)    spanska
Storbritannien och Nordirland jämte vissa områden för vilkas internationella förbindelser Storbritannien svarar:
England och Wales  The Foreign and Common
      wealth Office
        (adr.: London SW1A 2AL,
        Storbritannien) (art. 2,
      16-17)
        The Senior Master of the
      Supreme Court
        (adr.: Royal Courts of Justice,
      Strand, London WC2A 2LL,
        Storbritannien)      engelska
Skottland    The Scottish Executive Justice
        Departement, Civil Justice &
        International Division
        (adr.: Hayweight House, 23
      Lauriston Street, Edinburgh,
      EH3, 9DQ
Nordirland    The Master (Queen's Bench and
      Appeals), Royal Courts of
      Justice (adr.: Chichester Street
      BT1 3JF Belfast, Nordirland)
Suveräna basområdena
Akrotiri och Dhekelia  The Senior Registrar of the
      Judge's Court of the Sovereign
      Base Areas (adr.: Akrotiri och
      Dhekelia)
        (art. 16, 17, 18, 24)    ej franska
Anguilla    The Registrar of the East
      Caribbean Supreme Court
        (art.16-18)
        The Governor of Anguilla
        (art. 24)
        (adr.: Anguilla)    ej franska
Caymanöarna    His Excellency the Governor
      (art. 24)
        The Attorney-General
        (art.16, 17)
        The Clerk of the Grand Court
        (art. 18)
        (adr.: Cayman Islands)    ej franska
Falklandsöarna    The Governor (art. 24)
        The Judge of the Supreme
      Court of the Falkland Islands
        (art. 16, 17, 18)
        (adr.: Stanley, Falkland
      Islands)      ej franska
Gibraltar    The Deputy Governor
        (art. 16, 17, 24)
        The Registrar of the Supreme
      Court of Gibraltar
        (art. 18)
        (adr.: Gibraltar)    ej franska
Guernsey    The Bailiff, Deputy Bailiff,
      any Jurat of the Royal
      Court of Guernsey, the
      Chairman of a Jurat of the Court
      of Alderney and
      the Seneschal (or Deputy) of
      the Court of the Seneschal
      of Sark
        (adr.: Guernsey, Channel
      Islands)
Isle of Man    er Majesty's First Deemster
      and Clerk of the Rolls
        (adr.: Rolls Office, Douglas,
      Isle of Man)      ej franska
Jersey      The Royal Court of Jersey
        (adr.: Jersey, Channel Islands,
      Storbritannien)
Sydafrika    Departement of Justice, The
      Director General
        (adr.: Private Bag X81,
      Pretoria, RSA 0001    ej franska
Tjeckiska republiken  The Ministry of Justice
      of the Czech Republic
        (adr.: 128 10 Praha 2,
      Vysehradská 16, Tjeckiska
      republiken)
Tyskland    tyska av auktoriserad
      översättare
Baden-Würtemberg  Justizministerium
        Baden-Württemberg
        (adr.: Schillerplatz 4,
        D-70173 Stuttgart)
Bayern      Bayerisches Staatsministerium
      der Justiz, Justizpalast
        (adr.: Prielmayerstrasse 7,
        D-80335 München)
Berlin      Senatsverwaltung für Justiz
      von Berlin
        (adr.: Salzburger Strasse 21-25,
        D-10825 Berlin)
Brandenburg    Ministerium der Justiz des
      Landes Brandenburg
        (adr.: Heinrich-Mann-Allee 107,
      D-14460 Potsdam)
Bremen      Der Präsident des Landgerichts
      (adr.: Domsheide 16,
        D-28195 Bremen)
Hamburg      Präsident des Amtsgerichts
      Hamburg
        (adr.: Sievekingplatz 1,
        D-20335 Hamburg)
Hessen      Hessisches Ministerium der
      Justiz (adr.: Luisenstrasse 13
        D-65185 Wiesbaden)
Mecklenburg-Vorpommern  Ministerium für Justiz, Bundes-
      und Europaangelegenheiten des
Landes
Mecklenburg-Vorpommern  (adr.: Demmlerplatz 14,
        D-19053 Schwerin)
Niedersachsen    Niedersächsisches Justizministerium
        (adr.: Am Waterlooplatz 1,
        D-30169 Hannover)
Nordrhein-Westfalen  Präsident des Oberlandesgerichts
      Düsseldorf
        (adr.: Cecilienallee 3
        D-40474 Düsseldorf)
Rheinland-Pfalz    Ministerium der Justiz
        (adr.: Ernst-Ludwig-Strasse 3,
        D-55116 Mainz)
Saarland    Ministerium der Justiz des
      Saarlandes
        (adr.: Zähringerstrasse 12
        D-66119 Saarbrücken)
Sachsen      Sächsisches Staatsministerium
      der Justiz
        (adr.: Archivstrasse 1,
        D-01097 Dresden)
Sachsen-Anhalt    Ministerium der Justiz des
      Landes Sachsen-Anhalt
        (adr.: Wilhelm-Höpfner-Ring 6,
        D-39116 Magdeburg)
Schleswig-Holstein  Der Justizminister des Landes
      Schleswig-Holstein
        D-24103 Kiel)
Thüringen    Thüringer Justizministerium
        (adr.: Alfred-Hess-Strasse 8
        D-99094 Erfurt)
Venezuela    Ministerio de Relaciones
      Exteriores
        Dirección de Servicio
      Consular Nacional
        (adr.: Esquina Principal frente a
      la Plaza Bolívar, Caracas,
      Venezuela)      spanska
Österrike    Bundesministerium für Justiz,
        (adr.: Museumstrasse 7
        A-1070 Wien)      tyska