Förordning (2021:454) om försöksverksamhet med anställning under viss utbildning i svenska som andraspråk

SFS nr: 2021:454
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2021-06-03
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

/Träder i kraft I:2021-07-01/

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter om en försöksverksamhet med tidsbegränsade anställningar av personer som ska bedriva undervisning som lärare i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.

Förordningen är meddelad med stöd av 2 kap. 22 c § skollagen (2010:800).

2 §   En huvudman får, med undantag från kraven på legitimation och behörighet i 2 kap. 13 § skollagen (2010:800), för en period om högst tre år anställa en person som
   1. ska bedriva undervisning som lärare i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, och
   2. samtidigt genomför en högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå i svenska som andraspråk eller motsvarande utbildning.

En huvudman får anställa en person enligt första stycket endast om det inte finns någon att tillgå inom huvudmannens organisation som uppfyller kraven i 2 kap. 13 § skollagen.

Anställningstiden får förlängas till fyra år, om det finns särskilda skäl.

3 §   Statens skolverk får meddela ytterligare föreskrifter om försöksverksamheten.


Övergångsbestämmelser

2021:454
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.
   2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas på anställningar som påbörjas senast den 1 juli 2027.