Förordning (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur

t.o.m. SFS 2023:3
SFS nr: 2020:266
Departement/myndighet: Finansdepartementet DIS
Utfärdad: 2020-04-30
Ändrad: t.o.m. SFS 2023:3
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd för utbyggnad av långsiktigt användbar bredbandsinfrastruktur. Syftet med stödet är att öka tillgången till bredband med god prestanda. Förordning (2021:1265).

2 §   Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Ord och uttryck i förordningen

3 §   I denna förordning avses med bredbandsinfrastruktur ett fast bredbandsnät, med en kapacitet att kunna överföra data med en hastighet om lägst 1 Gbit/s.

I övrigt har ord och uttryck i förordningen samma betydelse som i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. Förordning (2021:1265).

Förutsättningar för stöd

4 §   Stöd får, om det finns medel, lämnas för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 52 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Ett stöd får inte överstiga ett belopp motsvarande 10 miljoner euro per projekt. Förordning (2021:1265).

5 §   Ett stöd enligt 4 § får avse investeringskostnader för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur från närmaste möjliga nod i redan befintlig bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkter som är avsedda för byggnader. Stöd får lämnas även för utbyggnad från någon annan nod om det finns särskilda skäl.

En förutsättning för ett stöd enligt 4 § är att stödmottagaren åtar sig att under två år efter det att utbyggnaden färdigställts, inom skälig tid och till en skälig kostnad, på begäran ansluta en eller flera byggnader till bredbandsinfrastrukturen genom en anslutningspunkt i en byggnad som omfattas av den stödberättigande utbyggnaden.

Vid bedömningen av om ett stöd enligt 4 § ska lämnas ska det beaktas om den utbyggnad som ansökan gäller kan genomföras utan onödigt dröjsmål.

5 a §    /Träder i kraft I:2023-03-01/ Ett stöd enligt 4 § får även avse investeringskostnader för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur från närmaste möjliga nod i en planerad eller pågående utbyggnad av bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkter som är avsedda för byggnader, om
   1. Tillväxtverket har mottagit en ansökan om stöd eller har beslutat om stöd inom ramen för programmen för Europeiska regionala utvecklings-fonden för den planerade eller pågående utbyggnaden av förbindelse som utgör den förmedlande länken mellan stomnät och accessnät, och
   2. sökanden vid ansökningstillfället kan göra sannolikt att den planerade noden kommer att vara färdigställd senast samtidigt som projektet som stöd söks för enligt denna förordning.

För rätt till stöd enligt första stycket krävs också att villkoren i 5 § andra och tredje styckena är uppfyllda.
Förordning (2023:3).

6 §   En ansökan om stöd ska ha lämnats in innan arbetet med utbyggnaden inleds. I ansökan ska det anges när utbyggnaden senast kommer att vara färdigställd.

6 a §   Stöd får lämnas om stödmottagaren
   1. tillåter Europeiska kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning och Europeiska revisionsrätten att utöva sina rättigheter, däribland att genomföra utredningar, kontroller på plats och inspektioner, i enlighet med artikel 129.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012,
   2. i tillämpliga fall ser till att kraven i 1 även ställs på den som utför eller medverkar till arbetet med åtgärderna, och
   3. ger Ekonomistyrningsverket möjlighet att besöka och ta del av ytterligare nödvändig information hos stödmottagaren,
   4. åtar sig att bevara dokumentation i enlighet med artikel 132 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046, och
   5. åtar sig att framhålla att finansieringen helt eller delvis kommer från Europeiska unionen och säkerställa unionsfinansieringens synlighet, i enlighet med artikel 34.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241 av den 12 februari 2021 om inrättande av faciliteten för återhämtning och resiliens.

Första stycket gäller stöd som helt eller delvis finansieras med medel från faciliteten för återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241. Förordning (2021:1333).

7 §    /Upphör att gälla U:2023-03-01/ Ett stöd som innebär att det sammanlagda stödet till en stödmottagare för ett projekt överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro får endast beviljas om stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9 i förordning (EU) nr 651/2014.

7 §    /Träder i kraft I:2023-03-01/ Om uppgifter om ett stöd till ett företag ska offentliggöras enligt artikel 9 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får stödet endast beviljas om företaget samtycker till offentliggörandet. Förordning (2023:3).

8 §    /Upphör att gälla U:2023-01-01/ Stöd får inte lämnas för åtgärder som
   1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag, annan författning eller villkor i ett tillstånd,
   2. kan antas orsaka skada för allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt, eller
   3. beviljats stöd enligt
      a) förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
      b) 3 kap. 29 § förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder, eller
      c) förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. Förordning (2022:1385).

8 §    /Träder i kraft I:2023-01-01/ Stöd får inte lämnas för åtgärder som
   1. måste genomföras för att uppfylla en skyldighet enligt lag, annan författning eller villkor i ett tillstånd,
   2. kan antas orsaka skada för allmän säkerhet, totalförsvaret eller Sveriges säkerhet i övrigt, eller
   3. beviljats stöd enligt
      a) förordningen (2022:1467) om statligt stöd till regionala investeringar,
      b) 3 kap. 29 § förordningen (2022:1379) om förvaltning av program för vissa EU-fonder, eller
      c) förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.
Förordning (2022:1473).

9 §   Stöd av mindre betydelse som omfattas av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 får inte ges till sådana företag i svårigheter som avses i artikel 2.18 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014.

Prövning av stödärenden

10 §   Post- och telestyrelsen prövar frågor om stöd.

En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas elektroniskt till Post- och telestyrelsen på det sätt som myndigheten anvisar.

11 §   En ansökan om stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 ska innehålla en redogörelse för allt annat stöd
   1. av mindre betydelse som sökanden har tagit emot under de två föregående beskattningsåren och det innevarande beskattningsåret, och
   2. som sökanden tidigare ansökt om eller beviljats och som avser samma stödberättigande kostnader som ansökan omfattar.

Beslut om stöd

12 §   Post- och telestyrelsen ska, innan ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 beviljas,
   1. lämna de upplysningar till stödmottagaren som framgår av artikel 6.1 i den förordningen, och
   2. genomföra den kontroll som följer av artikel 6.3 i den förordningen.

13 §   Ett beslut om stöd ska innehålla uppgifter om
   1. att stödmottagaren, på begäran av Post- och telestyrelsen, ska lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet, och
   2. villkoren för sådan anslutning som avses i 5 § andra stycket och de övriga villkor som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

I beslutet ska det även anges när den åtgärd stödet avser senast ska vara utförd. Efter ansökan får Post- och telestyrelsen förlänga denna frist om det finns särskilda skäl.

Utbetalning av stöd

14 §   Ett stöd som har beviljats enligt denna förordning, och i enlighet med de villkor som anges i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, får inte betalas ut till ett företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarar att ett stöd beviljat av en svensk stödgivare är olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

15 §   Post- och telestyrelsen ska besluta att ett stöd helt eller delvis inte ska betalas ut, om
   1. sökanden genom oriktiga uppgifter eller på något annat sätt orsakat att stödet beviljats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. stödet av någon annan orsak beviljats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
   3. villkoren för stödet inte har följts.

Tillsyn och uppföljning

16 §    /Upphör att gälla U:2023-03-01/ Post- och telestyrelsen utövar tillsyn över att villkoren för stödet följs.

En mottagare av stöd ska på Post- och telestyrelsens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stödet har beviljats för.

16 §    /Träder i kraft I:2023-03-01/ Post- och telestyrelsen ska utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs.

En mottagare av stöd ska på Post- och telestyrelsens begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning eller utvärdering av den åtgärd som stödet har beviljats för. Uppgifterna ska lämnas på det sätt som myndigheten anvisar.
Förordning (2023:3).

16 a §   Ekonomistyrningsverket ska i revisionssyfte följa upp utbetalat stöd och begära in nödvändiga uppgifter från stödmottagare.

En stödmottagare ska på Ekonomistyrningsverkets begäran lämna de uppgifter som behövs för uppföljning av det utbetalade stödet.

Första och andra styckena gäller stöd som helt eller delvis finansieras med medel från faciliteten för återhämtning och resiliens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2021/241. Förordning (2021:1333).

Återbetalning och återkrav

17 §   En stödmottagare är återbetalningsskyldig för stöd som har betalats ut, om
   1. det finns grund för det enligt 15 §, eller
   2. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för.

På det belopp som ska betalas tillbaka ska ränta enligt räntelagen (1975:635) betalas.

18 §   Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §, ska Post- och telestyrelsen besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet tillsammans med ränta. Kravet eller räntan får helt eller delvis sättas ned om det finns särskilda skäl.

Upplysningar

19 §   Bestämmelser om offentliggörande, rapportering och registerföring finns i 12 a § lagen (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och i förordningen (2016:605) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler.

Bemyndigande

20 §   Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

21 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut att inte betala ut stöd enligt 14 och 15 §§ får dock inte överklagas.


Övergångsbestämmelser

2022:1385
   1. Förordningen träder i kraft den 20 september 2022.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som beviljats enligt den upphävda förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

2022:1473
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.
   2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd som har beviljats enligt den upphävda förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar.