Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation

SFS nr: 2018:119
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad: 2018-02-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser, med syfte att minska och motverka segregation.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Syftet med bidraget

2 §   Syftet med bidraget är att ge stöd till civilsamhället för långsiktiga åtgärder som bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå.

Bidragsmottagare

3 §   Bidrag får lämnas till en ideell förening som
   1. är självständig och demokratiskt uppbyggd och i vilken medlemskap såväl i organisationen som dess medlemsföreningar är frivilligt,
   2. bedriver verksamhet i Sverige utan vinstsyfte,
   3. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag,
   4. har lokal förankring i det område där verksamheten ska bedrivas, och
   5. i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Statsbidrag får även lämnas till en stiftelse som inte är statlig eller kommunal, och som uppfyller kraven i första stycket 2-5.

4 §   Bidrag får inte lämnas till en ideell förening eller stiftelse som
   1. har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten, eller
   2. är i likvidation eller försatt i konkurs.

Förutsättningar för bidrag

5 §   Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.

Bidrag får lämnas för åtgärder som främjar förbättrade uppväxt- och levnadsvillkor i områden med socioekonomiska utmaningar, och bidrar till ökad jämlikhet. Åtgärderna ska vara inriktade på utbildning, arbete, demokratisk delaktighet, jämställdhet, boendemiljö eller trygghet och att förebygga brott. När det är särskilt motiverat får bidrag även lämnas för åtgärder med annan inriktning som bedöms uppfylla syftet med förordningen.

6 §   Bidrag får lämnas endast för åtgärder enligt 5 § som genomförs i samarbete med andra organisationer som uppfyller de krav som ställs i 3 §.

7 §   Bidrag som utgör statligt stöd enligt artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får inte lämnas.

Ärendenas handläggning

8 §   Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

9 §   En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Delegationen mot segregation. Ansökan ska innehålla
   1. sökandens stadgar eller stiftelseförordnande,
   2. handlingar som visar vem eller vilka som har rätt att företräda organisationen eller stiftelsen,
   3. årsredovisning, årsbokslut eller motsvarande sammanställning av räkenskaper, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för närmast föregående räkenskapsår,
   4. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan för arbetet, vilka organisationer sökanden samarbetar med och uppgift om kostnaderna för arbetet, och
   5. uppgifter om sökanden ansökt om eller beviljats annat statsbidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp.

10 §   Sökanden är skyldig att lämna Delegationen mot segregation andra handlingar och uppgifter som myndigheten anser sig behöva för prövning av ansökan.

11 §   Om sökanden inte lämnar in de handlingar och uppgifter som följer av 9-10 §§ ska Delegationen mot segregation ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan.

Fördelningen av bidrag

12 §   Vid fördelningen av statsbidrag ska Delegationen mot segregation
   1. prioritera ansökningar från organisationer som kan visa upp ett stöd för ansökan från en kommun, och
   2. beakta ett helhetsperspektiv för arbetet med att minska och motverka segregation.

13 §   Ansökan får avslås om sökanden har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser.

Beslut och utbetalning

14 §   I ett beslut om bidrag ska det anges
   1. vilka åtgärder som bidraget beviljas för, och
   2. sista dag för redovisning enligt 17 §.

15 §   Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet.

16 §   Bidraget betalas ut av Delegationen mot segregation.

Redovisning

17 §   Den som har beviljats bidrag ska vid den tidpunkt som angetts i beslutet redovisa till Delegationen mot segregation hur medlen använts. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning och en redogörelse för vilka resultat som har uppnåtts samt hur resultaten förhåller sig till det ändamål som bidraget har beviljats för.

En revisor ska granska redovisningen. Revisorns rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller godkänd.

En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som myndigheten behöver för att granska redovisningen.

18 §   Delegationen mot segregation ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag och med vilka belopp. Myndigheten ska dessutom senast den 1 juni varje år till regeringen lämna en sammanfattande redogörelse för vad utbetalade bidrag har använts till och, när det är möjligt, ge en samlad bedömning av statsbidragets resultat i förhållande till ändamålet med bidragen.

Återbetalning och återkrav

19 §   Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
   4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 17 §, eller
   5. villkor i beslutet inte har följts.

20 §   Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 19 § ska Delegationen mot segregation besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det får myndigheten besluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis.

Bemyndigande

21 §   Delegationen mot segregation får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

22 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.