Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och regioner för att minska och motverka segregation

t.o.m. SFS 2020:1264
SFS nr: 2018:118
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Utfärdad: 2018-02-22
Ändrad: t.o.m. SFS 2020:1264
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till kommuner och regioner, med syfte att minska och motverka segregation.

Bestämmelserna i denna förordning om kommuner och regioner gäller även kommunalförbund.

Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Förordning (2020:1264).

Syftet med bidraget

2 §   Syftet med bidraget är att stärka och utveckla arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Förordning (2020:1264).

Bidragsmottagare

3 §   Bidrag får, i mån av tillgång på medel, lämnas till kommuner och regioner. Förordning (2019:1128).

Förutsättningar för bidrag

4 §   Bidrag för att minska och motverka segregation får lämnas för
   1. samordning av kommuners och regioners arbete med frågorna,
   2. erfarenhetsutbyten och utveckling av nätverk mellan kommuner och regioner, myndigheter, forskare, organisationer inom det civila samhället eller andra relevanta aktörer,
   3. kunskaps- och metodutveckling som syftar till att öka kommuners, regioners och andra aktörers kompetens i arbetet, och
   4. andra åtgärder som syftar till att stärka och utveckla arbetet på lokal eller regional nivå.

Åtgärderna i första stycket ska vara inriktade på följande områden:
   1. boende,
   2. utbildning,
   3. arbetsmarknad,
   4. demokrati och civilsamhälle,
   5. brottslighet, eller
   6. annat område som bedöms angeläget utifrån lokala eller regionala behov. Förordning (2020:1264).

5 §   Bidrag för åtgärder enligt 4 § som avser befintlig verksamhet får lämnas för att förstärka och utveckla verksamheten. Bidraget får dock inte ersätta redan befintlig finansiering. Förordning (2020:1264).

Ärendenas handläggning

6 §   Delegationen mot segregation prövar frågor om bidrag enligt denna förordning.

7 §   En ansökan om bidrag ska vara skriftlig och lämnas in till Delegationen mot segregation.

Ansökan ska innehålla
   1. en beskrivning av vad bidraget ska användas till, en övergripande plan för arbetet och hur det ska följas upp samt uppgift om beräknade kostnader för arbetet,
   2. en redovisning av tillvägagångssätt för hur åtgärderna långsiktigt ska minska och motverka segregation på lokal eller regional nivå, och
   3. uppgifter om sökanden har ansökt om eller beviljats annat bidrag av liknande slag och i sådant fall för vilket ändamål och med vilket belopp. Förordning (2020:1264).

8 §   Delegationen mot segregation ska begära de andra handlingar och uppgifter som delegationen anser sig behöva för prövning av ansökan.

9 §   Om sökanden inte lämnar in de handlingar och uppgifter som följer av 7-8 §§ ska Delegationen mot segregation ge sökanden möjlighet att komplettera ansökan.

Fördelningen av bidrag

10 §   Vid fördelningen av bidrag ska Delegationen mot segregation, utifrån tillgängliga medel, prioritera mellan inkomna ansökningar och ge företräde till de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla det syfte som anges i 2 § samt övriga förutsättningar för bidrag enligt denna förordning.

Delegationen ska särskilt beakta ett helhetsperspektiv för arbetet med att minska och motverka segregation.

Om sökanden har lämnat en sådan redovisning som avses i 14 § för tidigare beviljade bidrag, ska det som framgår av den redovisningen beaktas när ansökan bedöms.
Förordning (2020:1264).

10 a §   Ansökan får avslås om sökanden har fått annat statsbidrag för samma verksamhet som en ansökan enligt denna förordning avser. Förordning (2020:1264).

Beslut och utbetalning

11 §   I ett beslut om bidrag ska det anges
   1. vilka åtgärder bidraget beviljas för, och
   2. sista dag för redovisning enligt 14 §.

12 §   Ett beslut om bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

13 §   Bidraget betalas ut av Delegationen mot segregation.

Redovisning

14 §   Mottagaren av bidrag ska redovisa det bidragsberättigade arbetet till Delegationen mot segregation senast vid den tidpunkt som delegationen beslutar. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning av de mottagna medlen och en redogörelse för vad medlen har använts till i förhållande till det syfte som anges i 2 §.

En mottagare av bidrag är skyldig att på begäran lämna de ytterligare uppgifter som Delegationen mot segregation behöver för att granska redovisningen. Förordning (2020:1264).

15 §   Delegationen mot segregation ska i sin årsredovisning lämna en samlad redovisning av de bidrag som har lämnats enligt förordningen under föregående år. Förordning (2020:1264).

Hinder mot utbetalning

15 a §   Delegationen mot segregation får besluta om att ett beviljat bidrag helt eller delvis inte ska betalas ut om det finns grund för återbetalning enligt 16 §. Förordning (2020:1264).

Återbetalning och återkrav

16 §   Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
   3. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 14 §, eller
   4. villkor i beslutet inte har följts.

17 §   Om bidragsmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 16 §, ska Delegationen mot segregation besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det får myndigheten besluta att avstå från att kräva tillbaka bidraget helt eller delvis.

Bemyndigande

18 §   Delegationen mot segregation får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

19 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om hinder mot utbetalning enligt 15 a § och beslut om återkrav enligt 17 § får dock inte överklagas.
Förordning (2020:1264).


Övergångsbestämmelser

2018:118
   1. Denna förordning träder i kraft den 6 april 2018.
   2. Genom förordningen upphävs förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation.
   3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.