Förordning (2017:871) om rennäringsdelegationer

t.o.m. SFS 2018:924
SFS nr: 2017:871
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSL
Utfärdad: 2017-09-14
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:924
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Rennäringsdelegationens uppgifter

1 §   Av 16 § förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion framgår att det inom länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska finnas en delegation för rennäringsfrågor.

2 §   Rennäringsdelegationerna avgör frågor inom ansvarsområden som är fastställda av länsstyrelsen.

Rennäringsdelegationens sammansättning

3 §   Rennäringsdelegationen ska bestå av sju ledamöter. För ledamöterna ska det finnas lika många ersättare. Länsstyrelsen ska utse ledamöter och ersättare i delegationen. Tre ledamöter och deras ersättare ska vara rennäringsutövare och utses efter samråd med Sametinget.

Landshövdingen, eller den landshövdingen utser inom länsstyrelsen, är ordförande i delegationen.

4 §   Ledamöterna och ersättarna utses för fyra år. De ska vara folkbokförda i länet eller, när det är fråga om rennäringsutövare, vara medlemmar i en sameby som är registrerad hos Sametinget.

Om en ledamot eller ersättare avgår, utses en ny ledamot eller ersättare för återstoden av uppdragstiden.

Beslutsfattande

5 §   En rennäringsdelegation är beslutsför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Minst en av de närvarande ska vara rennäringsutövare.

6 §   Den som vill anmäla avvikande mening enligt 30 § första eller andra stycket förvaltningslagen (2017:900) i en fråga som rennäringsdelegationen ska pröva ska göra det innan sammanträdet med delegationen avslutas.

Vid sammanträden med rennäringsdelegationen får företrädare för samefondens styrelse närvara och yttra sig, men inte delta i besluten. Förordning (2018:924).