Förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och central rättning

t.o.m. SFS 2021:1214
SFS nr: 2017:1106
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2017-11-16
Ändrad: t.o.m. SFS 2021:1214
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelser

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och central rättning. Förordning (2021:1061).

2 §   Att en elevs resultat på ett nationellt prov särskilt ska beaktas vid betygssättning i det ämne eller den kurs som det nationella provet ges i, om det inte finns särskilda skäl, följer av 10 kap. 20 a §, 12 kap. 20 a §, 13 kap. 21 a §, 15 kap. 25 a § och 20 kap. 37 a § skollagen (2010:800). Ytterligare bestämmelser om nationella prov finns i skolförordningen (2011:185), gymnasieförordningen (2010:2039) och förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
Förordning (2021:1061).

3 §   Denna förordning är meddelad med stöd av 29 kap. 28 § skollagen (2010:800) och 8 kap. 7 § första stycket och 11 § regeringsformen. Förordning (2021:1061).

Uttryck i förordningen

4 §   I denna förordning avses med
   - central rättning: rättning som innebär att elevens lösning bedöms av en legitimerad och behörig lärare på uppdrag av en statlig myndighet, där resultatet av rättningen ingår som ett underlag för den betygssättande läraren vid betygssättningen,
   - extern bedömning: bedömning som innebär att en lärare som inte är elevens undervisande lärare bedömer elevens lösning av ett nationellt prov, där resultatet av bedömningen ingår som ett underlag för den betygssättande läraren vid betygssättningen. Förordning (2021:1061).

Försöksverksamheten

5 §   Försöksverksamhet enligt denna förordning ska avse datorbaserade nationella prov, extern bedömning och central rättning av sådana prov.

Försöksverksamheten ska omfatta skolenheter inom grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och avse ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk samt samhälls- och naturorienterande ämnen, i de årskurser och kurser där nationella prov genomförs.

Proven ska utformas så att de i så stor utsträckning som möjligt kan genomföras av elever med funktionsnedsättning.

Försöksverksamheten ska bedrivas under tiden 1 januari 2018-31 december 2023 och omfatta högst 100 skolenheter.
Förordning (2021:1061).

6 §   Statens skolverk ska göra ett urval av skolenheter som ska delta i försöksverksamheten. Urvalet ska göras på ett sätt som främjar möjligheterna till utvärdering av försöksverksamheten.
Förordning (2021:1061).

7 §   Det är obligatoriskt för de skolenheter som Statens skolverk utser att delta i försöksverksamheten.
Förordning (2021:1061).

8 §   Huvudmannen för en skolenhet som deltar i försöksverksamheten ansvarar för att eleverna har tillgång till dator eller annan digital enhet för genomförandet av datorbaserade nationella prov. Förordning (2021:1061).

9 §   Extern bedömning ska organiseras mellan två eller flera skolenheter. I de fall detta inte är möjligt får den externa bedömningen organiseras på annat sätt. Förordning (2021:1061).

Statsbidrag

10 §   Statens skolverk lämnar statsbidrag, i den mån det finns tillgång på medel, till en huvudman för en skolenhet som deltar i försöksverksamheten. Förordning (2021:1061).

Uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten

11 §   Huvudmännen för de skolenheter som deltar i försöksverksamheten är skyldiga att medverka i uppföljning och utvärdering av verksamheten. Förordning (2021:1061).

12 §   Statens skolverk ska utvärdera försöksverksamheten. Av utvärderingen ska, så långt möjligt, den centrala rättningens och den externa bedömningens effekter på likvärdigheten i bedömningen av proven framgå. Skolverket ska även följa upp hur huvudmännen använt ersättningen de fått för sin medverkan i verksamheten.

Skolverket ska, med start 2019 och senast den 15 februari varje år som försöksverksamheten pågår, redovisa omfattningen och erfarenheterna av verksamheten till regeringen.
Förordning (2021:1061).

Bemyndigande

13 §   Statens skolverk får meddela föreskrifter om omfattningen och utformningen av försöksverksamheten, tidpunkten för genomförandet av de olika delarna av försöksverksamheten samt de deltagande huvudmännens återrapportering till Skolverket.
Förordning (2021:1061).

Överklagande

14 §   Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
Förordning (2021:1061).


Övergångsbestämmelser

2017:1106
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 5, 6 och 12 §§ och i övrigt den 29 juni 2018.