Förordning (2015:49) med instruktion för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

SFS nr: 2015:49
Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2015-02-12
Upphävd: 2018-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2018:1425
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är förvaltningsmyndighet för frågor som rör ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället.

2 §   Myndigheten ska verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås genom att
   1. ta fram, samla och sprida kunskap,
   2. fördela statsbidrag enligt gällande författningar där myndigheten fått ett sådant uppdrag, samt
   3. särskilt samverka med det civila samhällets organisationer för att tillvarata de kunskaper och erfarenheter som finns hos dessa.

Särskilda uppgifter som rör ungdomsfrågor

3 §   Myndigheten ska inom ramen för sina uppgifter utifrån ungdomars olika förutsättningar och levnadsvillkor bidra till ungdomars etablering i arbets- och samhällslivet.

4 §   Myndigheten ska ansvara för att ta fram och samla sektorsövergripande kunskap om ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar. I detta arbete ingår att följa upp ungdomars levnadsvillkor och tillhandahålla en databas över befintlig statistik som möjliggör jämförelser på kommunal nivå, nationell nivå och EU-nivå. Därutöver ska myndigheten utveckla kunskap om insatser och metoder som kan förbättra ungdomars levnadsvillkor. Kunskapen ska i första hand göras tillgänglig och spridas till kommuner, landsting och myndigheter.

Myndigheten ska verka för att ungdomsperspektivet integreras i relevanta statliga myndigheters verksamhet och bidra till samverkan och samordning av statliga insatser som riktas till ungdomar.

Myndigheten ska stödja utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och landsting.

5 §   Myndigheten har ett särskilt ansvar för att främja ungdomars förutsättningar för delaktighet och inflytande och för organisering. Myndigheten ska också främja ungdomars fritidsverksamhet, sexuella och reproduktiva rättigheter samt tillgång till kunskap om mänskliga rättigheter och andra frågor som kan stärka deras makt att forma sina liv.

6 §   Myndigheten ska i sina insatser inkludera ett aktivt arbete med jämställdhetsintegrering.

7 §   Myndigheten ska inom ramen för sina insatser arbeta för att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

8 §   Myndigheten har ett samlat ansvar för ungdomars lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

9 §   Myndigheten ska vara nationellt kontor för de EU-program inom ungdomsområdet som regeringen beslutar.

Särskilda uppgifter som rör det civila samhället

10 §   Myndigheten ska ansvara för att ta fram och samla kunskap om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling och sprida denna kunskap på nationell, regional och lokal nivå. Myndigheten ska också analysera, följa upp och utvärdera insatser i förhållande till politikens mål.

11 §   Myndigheten ska ansvara för administrationen av ett partsgemensamt forum för dialog mellan regeringen och det civila samhällets organisationer.

Myndigheten ska årligen följa upp och skriftligen redovisa det civila samhällets villkor utifrån de centrala principerna självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.

12 §   I arbetet med uppgifterna rörande det civila samhället ska myndigheten bilda nätverk för samverkan med myndigheter och organisationer.

Redovisningar av statistik, uppföljningar och analyser

13 §   Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde redovisa statistik, uppföljningar och analyser med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta. Redovisningarna ska också vara uppdelade på ålder och andra indelningsgrunder som är relevanta för redovisningen.

Ledning

14 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

15 §   Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst elva ledamöter.

Anställningar och uppdrag

16 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

17 §   Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

18 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).