Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

SFS nr: 2015:17
Departement/myndighet: Infrastrukturdepartementet RST TM
Utfärdad: 2015-01-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Innehåll

1 §   I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Underrättelser

2 §   Underrättelseskyldigheten enligt 11 § lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska fullgöras av Polismyndigheten eller Tullverket.

Underrättelseskyldigheten enligt 18 § samma lag ska, om egendom omhändertagits, fullgöras av den myndighet som förvarar egendomen. Om klampning beslutats, ska underrättelseskyldigheten fullgöras av den myndighet som beslutat om klampningen.

3 §   Om Polismyndigheten upphäver åtgärden under tiden som frågan handläggs av domstol, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta domstolen om detta.

Bemyndigande

4 §   Polismyndigheten och Tullverket får inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd och denna förordning. Innan sådana föreskrifter meddelas ska myndigheterna höra varandra och Transportstyrelsen.