Förordning (2014:108) om statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet

t.o.m. SFS 2018:864
SFS nr: 2014:108
Departement/myndighet: Kulturdepartementet
Utfärdad: 2014-02-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:864
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Inledande bestämmelse

1 §   Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till ideella organisationer som verkar inom kulturmiljöområdet.

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 §   Ändamålet med statsbidraget är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjlighet att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön och som främjar att en mångfald av kulturmiljöer bevaras, används och utvecklas.

Förutsättningar för statsbidrag

3 §   Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till en ideell organisation som verkar inom kulturmiljöområdet och som
   1. är självständig,
   2. är demokratiskt uppbyggd och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
   3. har bedrivit verksamhet under minst två år före ansökan om bidrag,
   4. bedriver verksamhet av nationellt intresse, och
   5. i fråga om medlemskap är öppen för alla eller är en sammanslutning av organisationer som har enskilda medlemmar.

Statsbidrag får även lämnas till en stiftelse som inte uppfyller de villkor som anges i första stycket 2 och 5.
Stiftelsen ska dock vara öppen för insyn. Bidrag får inte lämnas till en statlig eller kommunal stiftelse.

4 §   Statsbidrag får inte lämnas till en organisation som har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller försatt i konkurs.

Former för statsbidraget

5 §   Statsbidrag får lämnas i form av organisationsbidrag och etableringsbidrag.

För etableringsbidrag krävs inte att organisationen uppfyller det villkor som anges i 3 § första stycket 3.

Vid fördelning av statsbidrag ska hänsyn tas till om verksamheten har beviljats annat statligt stöd.

Ärendenas handläggning

6 §   Riksantikvarieämbetet prövar frågor om statsbidrag enligt denna förordning.

7 §   En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in till Riksantikvarieämbetet.

8 §   Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor. Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag för redovisning enligt 9 § anges.

Redovisning

9 §   Den som har beviljats statsbidrag enligt denna förordning ska till Riksantikvarieämbetet redovisa hur medlen har använts och vilka resultat som har uppnåtts.

Återbetalning och återkrav

10 §   Riksantikvarieämbetet får besluta att ett beviljat statsbidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att statsbidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

11 §   Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om
   1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
   2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,
   3. bidraget inte har använts för det ändamål som det har beviljats för,
   4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan redovisning som avses i 9 §, eller
   5. villkor i beslutet om bidrag inte har följts.

12 §   Om någon är återbetalningsskyldig enligt 11 §, ska Riksantikvarieämbetet besluta att helt eller delvis kräva tillbaka statsbidraget.

13 §   Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 12 § inte betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut på beloppet.

14 §   Om det finns särskilda skäl, får Riksantikvarieämbetet helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 12 § eller ett krav på ränta enligt 13 §.

Bemyndigande

15 §   Riksantikvarieämbetet får meddela föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

Överklagande

16 §   I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 § får dock inte överklagas. Förordning (2018:864).