Förordning (2007:906) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

t.o.m. SFS 2017:823
SFS nr: 2007:906
Departement/myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Utfärdad: 2007-11-15
Ändrad: t.o.m. SFS 2017:823
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Uppgifter

1 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ansvarar för tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen, arbetslöshetskassorna, Arbetsförmedlingens handläggning av ärenden som har samband med arbetslöshetsförsäkringen, samt Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans handläggning av ärenden som rör åtgärder inom aktivitetsstödet, utvecklingsersättningen och etableringsersättningen.
Förordning (2017:823).

2 §   Utöver de uppgifter som följer av lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska myndigheten
   1. granska Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna enligt 8 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor,
   2. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden hos Arbetsförmedlingen som har samband med arbetslöshetsförsäkringen,
   3. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden hos Arbetsförmedlingen om återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program,
   4. till Arbetsförmedlingen påtala de brister som inspektionen har funnit vid sin granskning enligt 1-3,
   5. verka för att säkerställa att arbetslöshetsersättning betalas ut endast till den som är berättigad till sådan ersättning,
   6. följa utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område och ta de initiativ till åtgärder som uppföljningen ger anledning till,
   7. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden hos Arbetsförmedlingen om varning och avstängning från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning,
   8. granska handläggningen av och rutinerna för handläggning av ärenden hos Försäkringskassan om avstängning från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning,
   9. till Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan påtala de brister som inspektionen har funnit vid sin tillsyn enligt 7 och 8,
   10. följa utvecklingen på det område som avser ärenden om varning och avstängning från rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning och ta de initiativ till åtgärder som uppföljningen ger anledning till, och
   11. fullgöra de uppgifter som en behörig myndighet har enligt
   - artikel 1 i konventionen av den 30 juni 1978 mellan Sverige och Turkiet om social trygghet vid tillämpning av artiklarna 31 och 32 (information) när frågan gäller arbetslöshetsförsäkringen, och
   - artikel 1 i konventionen den 13 mars 1995 om social trygghet mellan Konungariket Sverige och Republiken Chile vid tillämpning av artikel 19 c-e (information) i konventionen när frågan gäller arbetslöshetsförsäkring.
Förordning (2017:823).

Ledning

3 §   Myndigheten leds av en myndighetschef.

4 §   Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

5 §   Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

6 §   Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

7 §   Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101).