Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

t.o.m. SFS 2012:549
SFS nr: 2007:623
Departement/myndighet: Finansdepartementet BB
Utfärdad: 2007-06-20
Ändrad: t.o.m. SFS 2012:549
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Enligt denna förordning får statligt bidrag ges till en kommun som enligt 2 kap. 6 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ställt säkerhet för att ett avtal om hyra av bostadslägenhet fullgörs (hyresgaranti).

Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel.
Förordning (2010:41).

2 §   Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att
   1. den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas har fått en bostad med hyresrätt som är garanterad med hyresavtal,
   2. hyresgarantin omfattar minst sex månadshyror och gäller under minst två år, och
   3. den eller de för vilka hyresgarantierna lämnas bedöms ha ekonomiska förutsättningar att utan försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453) fullgöra hyresbetalningar.

3 §   Bidrag lämnas med 5 000 kr per lämnad hyresgaranti.

4 §   En ansökan om bidrag lämnas in till Boverket. Boverket prövar ärenden om bidrag och sköter utbetalningen av bidragen.
Förordning (2012:549).

5 §   Boverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna förordning. Förordning (2012:549).

6 §   Boverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2012:549).


Övergångsbestämmelser

2007:623

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. Bidrag enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1 juli 2007.